1 EKİM 2020 PERŞEMBE

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (12)


100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (12)

“Muasır medeniyet seviyesine milli benliğimizi muhafaza ederek ulaşmak isteyen yurtsever aydınlarımızın yanında zihinlerde şüphe, yüreklerde korku yaratmaya çalışarak binbir maskenin altında iğrenç suratlarını gizlemeye uğraşarak Türkiye'mize orak çekiçli bayrak getirmek isteyen bedbahtlar hüsrana uğrayacaklardır.” bu tebliğden 3 gün sonra, 13 Ocak 1962 Cumartesi günü ise aynı teşekküle mensup gençler Ankara Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi konferans salonunda “komünizme karşı” mevzulu bir açıkoturum tertiplemişlerdi.

Büyük ilgi gören ve binlerce gencin takip ettiği bu açıkoturumda, ilk konuşmayı Abdülhadi TOPLU yapmış, gençlerin komünizme karşı bu derece uyanık ve tedbirli oluşu karşısında duyduğu sevinci ifade ederek onları tebrik etmiş ve sözlerinin sonunda:

“Bu büyük ve asil toplantı komünistlere karşı en güzel cevaptır. “ demişti.

 4534

Daha sonra kürsüye gelen Cevad ÖNDER: “Kırımdan 15 milyon, Urallardan 12 milyon, Orta Asya'dan 30 Milyon, Kafkasya'dan 9 milyon insan Sibirya Bataklıklarına uydurma cezalarla sürülerek buralarda imha edilmiştir, işte Sovyet insaniyetçiliği budur.

İhtilalden sonra solcu ve ilerici ağızlardan bir Sovyet yakınlaşmasıdır aldı yürüdü. Bu propaganda aslında onların bir yardı yapacağı inancı değil, kalplere Sovyet sevgisini yerleştirmeye matuf bir harekettir bunun bilinmemesine imkan yoktur.” demişti.

Cevat ÖNDER'den sonra Yozgat Milletvekili Dr. Celal SUNGUR kürsüye gelmiş, gençlerin azimli ve inançlı mücadelesini tebrik etmiş, kendisinin de bir zamanlar bu inanç ve şuura sahip olan Milli Türk Talebe Birliği çatısında yetiştiğini söylemişti.

13 Ocak 1962 Cumartesi günü, binlerce üniversiteli ve 20 bine yakın vatandaş, Tandoğan meydanında toplanmış, hassaten komünizmi tel'in etmişlerdi.

Gençlerin ellerinde taşıdığı dövizlerde “Kahrolsun vatan hainleri” “Komünistlere Türkiye'de hayat hakkı yoktur” “Yaşasın milliyetçi basın” “Solcu basına paydos” cümleleri göze çarpıyordu.

 346_2

….

Daha sonra kürsüye gelen Ankara M.T.T.B Başkanı Oğuz ÇETİNOĞLU, bir konuşma yaparak sözlerine şöyle son vermiştir: “Arkadaşlar, memleketimizde dalgalanan ay yıldızlı bayrağın yanında, ideolojisi bozuk bir fikrin sapık fikirleri yaşamayacaktır.”(MTTB, 51. Genel Kurul Faaliyet Raporu, 33-36)

 

Zamanın sağcısı Darendelioğlu olayı şöyle anlatır;

 “Ramazan Çelik adındaki milliyetçi genç ise toplantının şimdilik, komünistlere karşı bir ihtar mahiyetinde olduğunu hatırlatmış ve:

“- Unutmasınlar ki, bu asil ve vakur toplantının manası, kızılları her an ezmek için yapılan bir yemindir.” demiştir.

 

Hatibin konuşması sık sık, “kahrolsun kızıl komünistler” sesleri arasında kesilmiş ve daha sonra bir kaç gencin okudukları şiirle toplantıya son verilmişti.

Milliyetçi gençler, toplantı sonunda ise neşrettikleri ve metnini aşağıda nakledeceğimiz bir beyannameyi dağıtmışlardır.

Beyannamede aynen şunlar ifade ediliyordu:

“-Türk genci...

Elemle açıklamak zorundayız ki, son günlerde vatanımızda komünizm faaliyeti haddini aşmış, komünistler işi azıtmışlardır. Şöyle ki:

1- Emniyet raporlarına göre, yalnız İstanbul'da komünizm propagandası için yirmi milyon para dağıtılmıştır.

2- Yön isimli derginin kapağına Orak – Çekiç resmini koymak cür'etini göstermişlerdir.

3- İstiklâl Marşı'nın değiştirilmesini ileriye sürecek kadar sapıklıklarını açığa vurmuşlardır.

4- Müsbet, kültürlü, aydın din adamları yetiştirmek için açılan okulların kapatılmasını istemeye cüret etmişlerdir.

5- Bir kısım basında sicilli komünistler köşebaşlarını tutmuşlardır.

6-  Komünistler tarihimizin, imanımızın, ahlâkımızın,  bizi millet olarak ayakta tutan topyekün kıymet hükümlerimizin düşmanıdırlar. Bizi yıkmaya çalışmaktadırlar.” (Darendelioğlu, 347-348)

Bu hususta gene;

 36

YENİ İSTİKLAL GAZETESİ HADİSESİ, 19 EKİM 1962

 

“9 Ekim Salı günü, solcu ve kandırılmış kişilerden müteşekkil bir grup İstanbul'da Yeni İstanbul matbaasına tecavüz etmek istemişlerdi.

 

Pervasızca faaliyet yapan solculara karşı mes'ul makamların oldukça sessiz kalışı gençliği harekete geçirdi. Neşrettikleri bildirilerle halkı komünistlere karşı uyanıklığa davet ettiler. Daha sonrada fiilen mücadeleye devam ettiler.

 

İlk ikaz beyannamesini Teknik Okul Talebe Derneği neşretmişti. Beyannamenin son satırlarında şunlar söyleniyordu:

“Biz Türk toplumunun gençleri olarak, kardeşi kardeşe düşman eden bu hareket ve müsebbiplerini, şiddet ve nefretle protesto ediyoruz.”

Ayrıca Hukuk, Edebiyat, Eczacılık, Tıp İktisat ve Teknik Üniversiteli gençlerin kaleme aldıkları bir beyanname ise oldukça yankı yapmış, solcuları adeta paniğe uğratmıştı.

Fakat, bütün bunların üstünde bir güce sahip olan M.T.T.B. Genel Merkezi bugünlerde, tarihi gelişine hiç uymayan tarzda susuyordu.

İstanbul'un uyanık gençleri bu beyannamelerin ışığı altında tahrip edileceğini haber aldıkları milliyetçi basına mensup o günün Yeni İstanbul'unu bu mütecavizlerden korumak için bizzat harekete geçmişler binlerce genç Cağaloğlu -Köprü - Bankalar yoluyla gelmekte olan aldatılmış, tahrik edilmiş zavallıların kötü niyetlerini akamete uğratmıştı. Milliyetçi gençlerden Mustafa DURMUŞ ve üç arkadaşı kısa bir müddet nezarete alınmışlarsa da aynı gün serbest bırakılmışlardı.” (MTTB, 51. Genel Kurul Faaliyet Raporu, 37)

Sola teslim olmuş ve askerin gölgesinde faaliyet gösteren bu dönemden sonra sol daha da etkin olacak döneme giriyor.

2352

YÜKSEL ÇENGEL DÖNEMİ (ŞUBAT 1963 – 18 MART 1965)

1963-1965 arasında başkanlık yapan eski CHP milletvekilli Yüksel Çengel olmuştur. Solun tamamen emrine girmiştir. Deniz Gezmişlerin de katıldığı dönemlerdir.

Genel Başkan; Yüksel Çengel.

İkinci Başkan; Edip Geyik.

Genel Sekreter; Ersin Ertekin.

Genel Muhasip; Alkan Fidan, Turgut Er.

İstanbul İcra Konseyi Başkanı; Bozkurt Göğüş, Esfender Korkmaz,  Rahmi Özkan.

Ankara İcra Konseyi Başkanı; Zeki Afşar

Yönetim Kurulu üyelerinden bazıları;  Yavuz Ulusu, Aydın Velioğlu, Selim Şenay, Zekai Akıllıoğlu, Zeki Avşar, Tevfik Fikret Alpınat, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Çetin Saraç, Nedim Otyam

Kendisi 1957'den beri CHP siyasetini güttüğünü söyler. Yüksel Çengel; 1977-1980 CHP Avcılar belediye başkanı, 1986-1987 SDHP Bakırköy ilçe başkanı, 1987-1991 SHP milletvekili, 1997-2001 CHP İstanbul il başkanı… MTTB'nin yeniden açılışı dolayısıyla, o yıllarda gençlerin ülke sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini hatırlatarak, “90 yıllık mazisi olan örgütümüz, gençleri yeniden kazanıp ülke sorunlarıyla ilgilenmelerini sağlamayı amaçlıyor. AB'den Ermeni meselesine kadar, gençlerin söz söylemesi gereken pek çok konu var.” der. Yüksel Çengel tipik bir CHP'lidir.

Kendi kaleminden kısaca hayatı

YÜKSEL ÇENGEL KİMDİR ?

20 Nisan 1938 İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya Arapgir ‘de liseyi İstanbul'da tamamladı.

1965'de İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden (Marmara Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi) diplomasını aldıktan sonra Paris'te Sorbon Üniversitesi Dil Okulu'nu 1966 yılında tamamladı.

1958-1960 öğrencilik yıllarında Akademi Dernek Başkanlığı, Milli Türk Talebe Birliği Genel idare Kurulu üyeliği ve genel saymanlığı yaptı.

1960-1962 yılları arasında Diyarbakır'da İhtilal Sürgünü Yedek Subay Öğretmen olarak askerlik görevini yaptı. 1963-1965 yıları arasında öğrenciliğini tek ders ile devam ettirerek Milli Türk Talebe Birliği'nin Genel Başkanlığı'na seçildi. Türkiye Üniversiteleri'nin öğrenci lideri olarak öğrencilerin ve ülkemizin sorunları ile ilgilendi. Çok iz bırakan etkinliklere imza etti.

Yüksel Çengel iş yaşamında kendi firmaları ile yer aldı. Tıbbi malzeme üretimi Tıbbi malzeme üretimi, inşaat, mali müşavirlik ve basımevi gibi firmaları ile İstanbul Ticaret Odası'nın Mayıs 1958'den beri üyesidir.

3 Temmuz 1972'de 12 Mart ihtilalcileri tarafından toplumdan uzaklaştırmak için ünlü Ziverbey  Köşkünde, kendilerinin ifadesiyle (Kontr  Gerilla Örgütü) dedikleri sorgu evinde 1 ay süreyle sorgulandı. Selimiye kışlasında 1,5 yıl tutuldu. İdam talebiyle yargılandı ve berat etti.

1977-1980 yılları arasında CHP Adayı olarak İstanbul Avcılar Belediye Başkanlığı'na seçildi.12 Eylül 1980  ihtilaline  kadar görev yaptı.1979 yılı Devlet Bütçe Kanunu metinlerinde yer aldığı üzere Avcılar alt yapı projeleri ile (Su, kanal, elektrik, hastane, ve telefon v.s gibi) 1/1000'lik imar planları bölge müdürlükleri ve genel müdürlüğe onaylatılmış, Bakanlığa teslim edilmiş , tüm bu projeler 1979 yılı devlet yatırım programına yılı içinde dahil edilmiş olması dolayısı ile Türkiye yerel yönetimleri arasında yatırımda birinci olmuş ve 4 yıl süreyle Avrupa Konseyi Meclis Üyeliğine Yerel Yönetimler Temsilcisi  seçilerek görev yapmıştır. Ancak 12 Eylül 1980 ihtilalcileri tarafından da toplumdan uzaklaştırmak için 3 kez gözaltına alındı, Polis Okulu'nda Metris ve Davutpaşa kışlalarında (Ünlü Otağı Hümayun) tutuldu, sorgulandı, dava açamamaları üzerine takipsizlik kararları verildi.

1987-1991 yıllarında parti tarihinde ilk ve son kez yapılan üyelerle ön seçim sonucu Milletvekili olarak TBMM'si üyesi oldu. Parti Meclisi Üyeliği, MYK Üyeliği, Parti Genel Saymanlığı ile TBMM İdare Amirliği görevlerinde bulundu.

Milletvekilliğini mütakip 1992-1993-ve 1993-1995 dönemlerinde iki kez İstanbul İl Başkanlığı seçimlerini kazanarak partiye ve ülkeye hizmete devam etti. Halen CHP üyesidir.

Yüksel Çengel,1999-2004 yıları arasında İstanbul Ticaret Odası(İTO) Meclis Üyesi ve Milletlerarası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004-2006 yıllarında İTO Meclis üyesi ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2011 yıllarında ise İTO Meclis üyesi olarak iş dünyasının içinde yer almaktadır.

Yüksel Çengel halen; İnönü Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, Marmara Üniversitesi  Mezunları Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Yrd. Kavram Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Üyesi, İstanbul Arel Üniversitesi Rektör Danışmanı, Anayasa Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Yönetim Kurulu ve Akademik Konsey üyesi, Taksim Toplantıları, Pera Toplantıları gibi birçok düşünce grubu üyesi, Beşiktaş Spor Kulübü Kongre üyesidir.

….”

DEVAMI YARIN...

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (1)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (2)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (3)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (4)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (5)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (6)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (7)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (8)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (9)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (10)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (11)

Yorum Yaz

  365515

-