14 AĞUSTOS 2020 CUMA

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İçişleri Komisyonunda kabul edildi.


İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklife göre, 2. Sınıf Emniyet Müdürünün, bir üst rütbeye terfi için bu rütbede zorunlu en az bekleme süresi bir yıldan iki yıla çıkarılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu, kadro sayılarını aşmamak kaydıyla her yıl hizmet ihtiyacına göre amir rütbesinde bulunması gereken sayıyı belirleyebilecek.

Bulundukları rütbede 5 yıl süreyle terfi edemeyen Emniyet Amiri ve Emniyet Müdürü rütbesindeki personelin resen emekli edilmesi uygulamasında düzenlemeye gidiliyor. Yetişmiş personel kaybının önüne geçmek için, hizmet ihtiyacı sebebiyle emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen personelin fiili hizmet süreleri, Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ve Bakan onayı ile ikişer yıl periyotlarla toplamda dört yıl uzatılabilecek.

Başka illere görevlendirme

Emniyet ve asayişin gerektirdiği hallerde ilgili valinin istemi üzerine, Emniyet Genel Müdürünün önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile polis çevik kuvvet birimleri ve ihtiyaç görülmesi halinde diğer emniyet hizmetleri sınıfı personeli geçici olarak başka illerde görevlendirilebilecek. Bu şekilde görevlendirilen personel ile bunlara destek olmak üzere görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğünün diğer personelinin görev yerine sevki o kuvvetin bağlı olduğu il valiliğince, geriye sevkleri ile beslenme ve barınma ihtiyaçları gönderildiği ilin valiliğince karşılanacak.

Başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler, Komiser Yardımcılığı rütbesine atanacak.

Teklifin yürürlük tarihinden itibaren on yıllık süre ile Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin genel kadro sayısına oranının on binde 35'i, İkinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin oranının on binde 50'si olarak uygulanacak.

İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılıyor. 

Afetzedelere kredi desteği sağlanacak

Teklife göre, Denizli'nin Acıpayam, Bozkurt ve Çardak, Malatya'nın Arguvan, Doğanyol ve Pütürge, Elazığ'ın Sivrice ile Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçelerinde yaşanan depremlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılacak.

Deprem nedeniyle konut, ahır ve iş yeri yıkık, ağır ve orta derecede hasar gören afetzedelere kredi desteği sağlanacak.

Sahil Güvenlik personeline madalya imkanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline nakdi tazminat ve ödüllerin dışında madalya da verilebilmesine ilişkin düzenleme yapılacak. 

Bu kapsamda, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden; ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler, eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde, yurt içi ve yurt dışında yapılan çeşitli müsabakalarda emsallerine nazaran üstün başarı sağlayanlar, yeni projeler ortaya koyarak mevcut usullerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile diğer eğitim kurumlarında verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler ile 6 ay ve daha uzun süreli eğitim veya kursları derecelerle bitirenler, para mükafatı, takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya şerit rozet ödülleri ile taltif edilebilecek.

Tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen personele, İçişleri Bakanı tarafından "Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası" verilebilecek.

Pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri 6 yıl uzatılacak

Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf subay ve astsubay olanların mecburi hizmet süresine ilişkin düzenleme yapılacak.

Muvazzaf subay veya astsubayların mecburi hizmetleri, subay veya astsubay atandıkları tarihten itibaren fiilen 15 yıl olacak. Statü değiştirerek subaylığa geçirilenlerin mecburi hizmet süreleri Sahil Güvenlik Komutanlığındaki ilk statülerine atandıkları veya ilk sözleşmelerinin onaylandığı tarihten itibaren 15 yıl olarak belirlenecek.

Pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri 6 yıl uzatılacak. 

Mazeret izinleri düzenleniyor

Teklif, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nda da değişiklik öngörüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu'na eklenen maddeyle adı geçen komutanlıktaki subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşların yıllık izinleri ve yıllık mazeret izinleri düzenleniyor.

Buna göre, her yıl 30 gün yıllık izin hakkı bulunan söz konusu personelin bu hakkına yol dahil edilmeyecek. Ayrıca kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazaret izni verilebilecek.

Sıhhi izinlere düzenleme

Teklifle subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşların sıhhi izinleri de düzenleniyor.

Buna göre, hizmet yapamayacak şekilde hastalanan personelin hastalığı geçici ise veya geçici olup yerleşip kalan işlev veya doku bozukluğu bırakan hastalıklardansa hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri hariç, ay ve gün hesabı ile her bir hastalığı için toplam olarak ve fiilen 2 yılı geçmemek üzere nekahet tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tabi tutulacak. Bu durumda olanlar hakkında raporlar sağlık kurulunca verilecek.

Kanser, her türlü kötü huylu tümör, verem, kronik böbrek yetmezliği ile akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen 3 yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilecek.

Rütbe yaş hadlerine düzenleme

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli uzman erbaşlardan tutuklu bulunan, görevden uzaklaştırma tedbiri devam eden ve cezası infaz edilenlerin aylık, ödenek ve tazminat ödemelerinde, Devlet Memurları Kanunu'nun "Görevden Uzaklaştırılan veya Görevinden Uzak Kalan Memurların Hak ve Yükümlülüğü" başlıklı maddesinde yer alan hükümler uygulanacak. Bunlarla hakkındaki görevden uzaklaştırma veya tutuklanma tedbiri ortadan kaldırılmasına rağmen yargılamaları veya adli/idari soruşturmaları devam edenlerin terfi, derece ve kademe ilerlemeleri yapılmayacak.

Teklifle, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri kapsamında astsubaylıktan subaylığa geçenlerin rütbe yaş hadleri teğmen ve üsteğmen için 49, yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 olarak belirleniyor.

Şehit/vazife malulü eş ve çocuklarına tazminat muafiyeti

Düzenlemeyle Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.

Subay veya astsubay atanmak üzere lisans veya ön lisans eğitimi yapanlardan (yabancı uyruklular hariç) öğrenciliği sona erdirilenler veya sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar için kendilerine yapılmış öğretim masraflarının 4 katı olarak uygulanan tazminat tutarı, değişiklikle "kanuni faizi ile birlikte" olarak belirleniyor. 

Akademide ön lisans, lisans, lisansüstü eğitimi veya eğitim merkezlerinde subay ve astsubay atanmak üzere eğitim alan şehit veya vazife malulü eş veya çocukları, akademik başarısızlık sebebiyle ilişiklerinin kesilmesi hallerinde tazminat yükümlülüğünden muaf tutulacaklar.

İzin işlemlerinde standart oluşturulacak

Teklifle, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'ndaki "subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların yıllık izinleri ve yıllık mazeret izinleri"nde değişiklik yapılıyor.

Bu doğrultuda Jandarma Genel Komutanlığında aynı görevi ifa eden ancak sosyal ve özlük hakları bakımından ayrı mevzuata tabi olan personel arasında izin hakkının kullanılması bakımından oluşan farklı uygulamalar ortadan kaldırılarak çalışma barışına katkı sağlanacak.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal tesisleri kiraya verilebilecek

Jandarma Genel Komutanlığı, vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinler kurabilecek.

Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri ile kantinlerin tamamı, bir kısmı veya bazı şubeleri kiraya verilebilecek, bu şekilde elde edilen gelirler genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin tesis ve kantin gelirlerine dahil edilecek. Özel, yerel ve kış eğitim merkezleri ile birlik dışındaki kantinlerin aylık gayrisafi hasılatının yüzde 1'i her ay genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılacak. 

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu personel, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tesisler ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tesis ve özel bakım merkezlerinden kendi mevzuatlarında yer aldığı şekilde statülerine göre karşılıklı istifade edecekler.

Yüksek hizmet gösterenlere para mükafatı, takdirname, başarı belgesi verilecek

Jandarma Genel Komutanlığı personelinden ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler, eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde, yurt içi ve yurt dışında yapılan çeşitli müsabakalarda emsallerine nazaran üstün başarı sağlayanlar, yeni projeler ortaya koyanlar, yeni buluşlar yapanlar, Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile diğer eğitim kumrularında verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler ile 6 ay ve daha uzun süreli eğitim veya kursları derecelerle bitirenler taltif olunabilecek.

Tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen Jandarma personeline, İçişleri Bakanı tarafından "Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası" verilebilecek. Başka devletlerce tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ait rozet ve minyatürler, İçişleri Bakanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra takılabilecek. 

Jandarma subay veya astsubayların mecburi hizmetleri 15 yıl olacak

Teklife göre, Jandarma Genel Komutanlığı mensubu sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er statüsündeki personel için Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan atıflar Jandarma Genel Komutanlığına, Milli Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığına yapılan atıflar İçişleri Bakanlığına yapılmış sayılacak.

Mecburi hizmet yükümlülüğüne ilişkin ortak düzenleme yapılması ve uygulamada yaşanan farklılıkların giderilerek yeknesaklığın sağlanması amaçlanıyor. Buna göre jandarma subay veya astsubayların mecburi hizmetleri, subay veya astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıl olacak. Statü değiştirerek subaylığa geçirilenlerin mecburi hizmet süreleri Jandarma Genel Komutanlığındaki ilk statülerine nasbedildikleri veya ilk sözleşmelerinin onaylandığı tarihinden itibaren 15 yıl olacak. Jandarma subay ve astsubayların mecburi hizmet süreleri, 2017 yılında çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle 15 yıl olarak belirlenmişti. Mecburi hizmet süresi, teklifle yasa hükmü haline gelecek. 

Mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak ödeyecekler.

Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gitmiş olanlardan ise bulundukları süre içerisinde aldıkları aylık ve devletçe yapılan masrafların dört katı ayrıca tazminat olarak alınacak.

Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ile uzman jandarma statüsündeki personelin öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının hangi unsurlardan oluşacağı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar; İçişleri ve Hazine ve Maliye bakanlıkları tarafından müştereken yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

Teröristle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar, uluslararası barışı destekleme kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri gibi mahrum yerlerde görev yapan personelin tedavilerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının envanterindeki ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri ücret ve katılım payı alınmaksızın kullanılabilecek. 

Soruşturma izin yetkisi Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda olacak

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmasında soruşturma izin yetkisi, ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kaymakamlar hakkında vali; Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda olacak. 

Teklifle, uygulamada "şehit" ve "gazi" kelimelerinin dernek isimlerinde kullanılmasının ortaya çıkardığı bazı suistimaller ve sıkıntıların önüne geçmek için düzenleme yapılıyor.

Buna göre, Dernekler Kanunu'nda yapılan değişiklikle "şehit" ve "gazi" kelimeleri izinle kullanılabilecek kelimeler arasına alınıyor.

Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'na göre derneklerle ilgili her türlü kayıtlar ile iş ve işlemler elektronik ortamda da yapılabilecek. Düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Üyeliği devam edenlerin bildirilmesi

Dernekler, düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde, üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlü olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında, idari para cezası verilecek.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıyla daha iyi mücadele edilebilmesi, delillerin toplanması ve soruşturma ve kovuşturmaların en kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla bu suçlar, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda sayılan katalog suçlar arasına alınacak.

Kumar oynayanlara verilecek idari para cezası bin Türk lirasına yükseltilecek.

Belediye sınırları dışında meydana gelen çevreyi kirletme kabahatlerinde idari para cezası verme yetkisi, kolluk görevlilerine verilecek.

Ad ve soyad değişikliğiyle ilgili iş ve işlemler 3 yıl boyunca mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurullarınca yürütülmeye devam edilecek. Cumhurbaşkanına bu süreyi 3 yıla kadar uzatma yetkisi verilecek.

Genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlar da mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilecek.

Güvenlik korucularının sosyal güvenlik sigorta primleri ödemelerinde hata veya gecikmelerden kaynaklanan gecikme cezası, gecikme faizi ve idari para cezaları uygulanmayacak.

Türk vatandaşlığından birlikte çıkan anne ve babanın çocuklarının da kendileriyle beraber Türk vatandaşlığını doğrudan kaybetmesini öngören yasal düzenleme yürürlükten kaldırılacak. Anne ya da babanın talebinin bulunması ve diğer ebeveynin de muvafakat etmesi halinde çocuklar da kendileriyle birlikte Türk vatandaşlığını kaybedecek.

Radyo ve televizyonlarda ayda en az doksan dakika süreyle yapılan uyarıcı ve eğitici mahiyetteki yayınlar arasına uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklar ile mücadele, trafik, yol ve yolcu güvenliği, suçun önlenmesi, afet yönetimi, nüfus hizmetleri ve düzensiz göçle mücadele gibi konular eklenecek.

İdari gözetim kararı

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören teklife göre, hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye'ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye'den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınacak ya da idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilecek. Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan kolluk birimince geri gönderme merkezlerine 48 saat içinde götürülecek. 

İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilecek. Gerek görüldüğünde, 30 günlük süre beklenilmeyecek. İdari gözetimin devamında zaruret görülmeyen yabancılar için idari gözetim derhal sonlandırılacak ve bu yabancılara, idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilecek. 

İdari gözetim altına alınan yabancıların uyruklarının tespit edilmesi amacıyla elektronik ve iletişim cihazları incelenebilecek. İnceleme sonucunda elde edilen veriler bu amaç dışında kullanılamayacak. 

İdari gözetime alternatif yükümlülükler

Teklifle, düzensiz göçle mücadele etmek amacıyla idari gözetime alternatif yükümlülükler ile bunlara ilişkin usul ve esaslar belirleniyor. 

Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar ya da idari gözetimi sonlandırılan yabancılara, belirli adreste ikamet etme, bildirimde bulunma, aile temelli geri dönüş, geri dönüş danışmanlığı, kamu yararına hizmetlerde gönüllülük esasıyla görev alma, teminat ve elektronik izleme idari gözetime alternatif yükümlülük olarak getirilebilecek. 

Yabancıya bu yükümlülüklerden bir ya da birkaçının getirilmesi durumunda, bu süre 24 ayı geçemeyecek.

İdari gözetim kararı kapsamında olup da idari gözetim altına alınmayan yabancılara bu yükümlülüklerden birinin ya da birkaçının getirilmesi zorunlu olacak. 

İdari gözetime alternatif yükümlülüklere tabi tutulduğu yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına gerekçeleri ile birlikte tebliğ edilecek. Hakkında idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilen yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilecek. 

Elektronik izleme yükümlülüğüne tabi tutulan yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı bu karara karşı sulh ceza hakimine başvurabilecek. Başvuru yabancının tabi tutulduğu idari yükümlülüğü durdurmayacak. Sulh ceza hakimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandıracak ve bu karar kesin olacak.

İdari gözetime alternatif yükümlülüklere uymayan yabancılar idari gözetim altına alınabilecek. 

Şartlı mülteci ve ikincil koruma statüleri ekleniyor

Düzenlemeyle uluslararası koruma statüsüne şartlı mülteci ve ikincil koruma statüleri ekleniyor. 

Buna göre, mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü verilenlere yabancı kimlik numarasını içeren kimlik belgesi düzenlenecek. Kimlik belgeleri hiçbir harca tabi olmayıp ikamet izni yerine geçecek. Kimlik belgelerinin şekil, içerik, geçerlilik süresi ile uzatılmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenecek. 

Yorum Yaz

  645979

-