28 MAYIS 2020 PERŞEMBE

Yesevîzâde Alparslan Yasa

MUSTAFA KEMÂL’İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 205

Yesevîzâde Alparslan Yasa

Hahambaşılık Umûmî Kâtibi Nesim Benbanaste'nin Farmason kardeşi Daniel Benbanaste'nin Étoile d'Orient Mahfili'nde, “Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılı” münâsebetiyle îrâd ettiği nutuk…
***  
 

 

(Milliyet, 24 Temmuz 1992, s. 17)
Nesim Benbanaste'nin kardeşi Daniel Benbanaste'nin, ağabeyinin cenâzesinin kaldırılması esnâsında yardımcı olanlara teşekkür îlânı… Bu îlândan, iki kardeşin, birbirine rakîb Büyük Localara mensûb oldukları anlaşılıyor: Nesim Benbanaste, Hür ve Kabûl Edilmiş Masonlar Büyük Locası'na bağlı Kültür Locası'na, Daniel Benbanaste, Büyük Mason Mahfili'ne (şimdiki ismiyle Özgür Masonlar Büyük Locası'na) bağlı Étoile d'Orient Locası'na… Îlânda ismi zikredilen Fakirleri Koruma Derneği ise, Yahûdilere münhasır Bene Berit (B'nai B'rith) Masonluğunun İstanbul Locası'dır (Loge de Constantinople). Nesim Benbanaste, bu Locaya 161 sıra numarası ile kayıdlıydı…
*** 
 

 

Benbanaste'nin Siyonizme merbûtiyeti

Benbanaste'nin senelerce Başmuharrirliğini yaptığı Şalom gazetesinin, sâdece Türkiye Yahûdi Cemâatinin nâşiriefkârı gibi değil, aynı zamânda İsrâil'in sözcüsü gibi neşriyât yaptığı, ayrıca Umûmî Kâtibliğini yaptığı Hahambaşılığın da İsrâil'i kayıdsız, şartsız desteklediği, her araştırmacının kolaylıkla tesbît edebileceği bir vâkıadır.

Siyonist Bene Berit Masonluğunun müntesibi Benbanaste, 1988'de neşrettiği Örneklerle Türk Musevi Basınının Tarihçesi isimli kitabında da, Siyonizme desteğini bir şekilde ifâde etmekten geri durmamıştır. Bunun için, kitabına (ss. 97-98) Milliyet gazetesinin çok uzun senelerden beri hâricî dünyâ muharrirliğini yapan Sami Kohen'in (d. 1928) (ki o da Bene Beritli) 15 Mayıs 1949 târihli La Boz de Türkiye gazetesinde intişâr eden “İsrail, Birleşmiş Milletler Kurulu Azası” başlıklı makalesini dercetmiştir. Makale, milletler arası hukuk bakımından İsrâil'in meşrû bir Devlet gibi muâmele görmesini medhetmektedir.

İkinci olarak da, yine mezkûr kitabına (s. 158), İsrâil temsîlcileriyle berâber çekilmiş bir resmini koymuştur.

 

(Nesim Benbanaste, Örneklerle Türk Musevi Basınının Tarihçesi, İstanbul: Sümbül Basımevi, 1988, s. 158)
Bu kadar harâretle Kemalizm propagandası yapan ve onu mutlak hakîkat gibi Anadolu Milletine dayatan bir Yahûdi, aynı zamânda bir Siyonizm destekçisi olmasa, bu hâle çok hayret edilirdi…
***

 

 

 

Celâl Bayar'ın Yahûdi Âlemine yakınlığı

Benbanaste'nin aynı kitabında, çok dikkat çekici bir bahis de, “Yaşlılar Yılı ve Celâl Bayar” başlığını taşımaktadır.

Bu bahiste, “Üçüncü Cumhurbaşkanımız Sayın Celâl Bayar'ın Or-Ahayim Musevi Hastanesinin 19.2.1953 tarihinde tertip ettiği Balo'da” çekilmiş bir resmi ile Prof. Avram Galanti'nin, Celâl Bayar ile Yahûdi Âlemi arasındaki pek samîmî dostluğu anlatan bir yazısı yer alıyor. Resimde, Bayar ve kızı Nilüfer Gürsoy, Balonun sâir iştirâkcileri (bu cümleden olarak Yusuf Salman ve Dr. Samuel Abravaya Marmaralı) ile berâber görülüyor.

 

 

(Benbanaste 1988: 129)
Galanti'nin îzâhatına nazaran, Yahûdi Âlemiyle yakınlığı Bursa'da Alliance İsraélite Mektebi'nde başlıyan Celâl Bayar, ömrü boyunca, hep bu yakınlığa uygun davranışlar içinde oldu. Yukarıdaki resim, Or-Ahayim Hastahânesi'nin 19 Şubat 1953'te tertîb edilen yardım balosuna sürpriz şekilde iştirâk edip orada 4-5 sâat kaldığı esnâda çekilmiştir…
 

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA - TERCÜMEİHÂL

1967'den beri “A. Yasa” ve “Yesevîzâde” imzâlı kitap ve makalelerin müellifi araştırmacı-yazar, Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden Emekli Yrd. Doç. Dr.

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  853979

-