17 EKİM 2019 PERŞEMBE

Yesevîzâde Alparslan Yasa

MUSTAFA KEMÂL’İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 291

Yesevîzâde Alparslan Yasa

Sabiha Sertel, “memleketin irfânına hizmet etmiş”

Sabiha Sertel, 1939'da, Tevfik Fikret ve Mehmed Âkif hakkında matbûâttaki harâretli tartışmalar esnâsında, Eşref Edib'in kendisine yönelik hücûmlarına cevâb vermek için kaleme aldığı risâlesinde, Amerika dönüşü yaptığı hummalı mecmûa, kitap, gazete neşriyâtıyle Kemalist İnkılâbları desteklemesini ve Marksizm ideolojisini yaymaya çalışmasını, (ağabeylerinden gördüğü yardımları bahis mevzûu etmeden) büyük fedâkârlıklara katlanarak, “memleketin irfânına hizmet” olarak takdîm ediyor:

“Amerikadan geldikten sonra da daha bir gün dinlenmedim. Zekeriya Sertelle beraber, Resimli Ay, Resimli Mecmua, Resimli Perşembe, Resimli Hafta, Resimli Yıl, Sevimli Mecmua, daha birçok mecmualarla elimden geldiği kadar bu memleketin irfanına hizmet etmeğe çalıştım. Beş sınıflık kıraat kitaplarını, Torandayk metodile yazdım, uzun zaman bu kıraatler mekteplerde okutuldu. Çocuk ansiklopedilerini çıkardık. Çocuk edebiyatına hizmet etmek üzere 50 ye yakın çocuk kitabı tercüme ettim. Hayat ansiklopedisinde ve mecmualarda zaman zaman yalnız çalıştım. Hem açlığa, sefalete, müşküllere boyun eğerek. [Hayretle tekrâr okuyoruz: “Açlığa, sefâlete…” Yâni Sabiha Hanım, bunca neşriyâttan hiç para kazanamamış ve “açlık, sefâlet içinde” yaşamış! Ayrıca, büyük iş adamları olan ağabeyleriyle ortaklığı ve âilevî yardımlar dahi onu “aç, sefîl yaşamak”tan kurtaramamış!]

“Memleketin kültürüne hizmet edecek garp eserlerini türkçeye çevirmeğe çalıştım. [“Memleketin kültürüne hizmet eden bu Garp eserleri”, mâlûmdur ki Komünist İhtilâlininin nasıl yapılacağını öğreten kitaplardır!] Cep kitapları neşriyatı da bunlar arasındadır. Yevmî gazetelerde memleketin içtimaî meselelerini, Amerikadaki tahsilim ve ihtisasım derecesinde mütalaa ettim, ediyorum. Ben bu memleket, bu halk için çalışmaktan yorulmadım. İlh…” (Sabiha Sertel, “Tevfik Fikret – Mehmet Âkif Kavgası münasebetile” Sebilürreşatçıya Cevap, İstanbul: Tan Matbaası, 1940, s. 18)

“Sabiha ve Zekeriya Sertel çifti, İstanbul'da düzenlenen bir basın balosunda dostlarıyla…” (Cumhuriyet Dergi, Kapak mevzûu: “Sabiha Sertel Yüz Yaşında”, 26 Mart 1995, sayı: 470, s. 5)

Sabiha Sertel, “açlığa, sefâlete” katlanarak “memleketin irfânına hizmet” etmiş…

*** 

 

Sertel'lerden, Derviş'lerden (Eren ve Deriş'lerden) Kemalist İnkılâblara tam destek

Sabiha Sertel ve Resimli Ay'ın başlıca hedefi, “İrticâ”ın tepelenmesi, Kemalist İnkılâbların tâvîzsiz tatbîki ve bunların, Sosyalist bir yapıya zemîn hazırlamasıydı:

“Atatürk'ün cumhuriyetçilik, devletçilik, halkçılık, milliyetçilik, devrimcilik, laiklik prensipleri anayasaya girmişti. Fakat bu prensiplerin kavramını Meclisteki gericiler, hatta Atatürk'ün etrafını saran kadro dahi açık bir şekilde anlamış değildi. […] Atatürk'ün bütün samimi dileklerine rağmen, gericiler bu prensiplerin hayata geçirilmesine engel oluyorlardı.” (Sertel Sabiha 1969: 122)

Sabiha Sertel'e nazaran, Kemalist Devletçilik umdesi de, çığrından çıkmış, “servet kaynaklarını halk yararına millileştirme amacından uzaklaşmış, sermayedarların gelişmesine hizmet eden bir nitelik almıştır”… Mustafa Kemâl'e toz kondurmıyan Sabiha Hanım, sanki (1924'te, Hind Müslümanlarının İstiklâl Harbine yardım maksadıyle gönderdikleri meblâğla têsîs edilen) İş Bankası onun eseri değilmiş gibi, bu bankayı da Kemalist Devletçilik umdesine aykırı faâliyet göstermekle ithâm ediyor:

“Özellikle İş Bankası kurulduktan sonra yabancı sermayeyle işbirliği daha da arttı. Komprador burjuvazinin temelleri o devirde atıldı…” (Sertel Sabiha 1969: 123)

Kemalizm, Marksizm, Masonluk ve Sabataîlik iş birliği hâlinde

1930'lu senelerde, Sertel çifti, hummalı bir gazetecilik ve kitap neşriyâtı faâliyeti içindedir. Bir taraftan, Sabiha Hanım, kırâat kitapları têlîf ve Marksist eserleri tercüme ederken, Zekeriya Bey de, 1931'de, Resimli Şark ve sâir mecmûalara ilâveten, evvelâ Selim Ragıp Emeç, Ekrem Uşaklıgil ve Halil Lütfü Dördüncü ile ortaklaşa Son Posta gazetesini, 1936'da da, bu sefer Dördüncü ve Ahmet Emin Yalman'la ortaklık kurarak, İş Bankası'ndan çok hesâblı bir fiyattan satın aldığı Tan gazetesini  neşrediyor… (Sertel Zekeriya 2001: 185 v.d.) Tan, Sovyetçi ve tahrîkkâr neşriyâtına karşı İstanbul Üniversite gençliğinin tertîb ettiği protesto tezâhürâtı esnâsında, 4 Aralık 1945'de tahrîb edilinceye kadar neşriyâta devâm edecektir… Sertel'lerin bu ortaklıklarında da Kemalizm, Marksizm, Masonluk ve Sabataîlik iş birliği hâlindedir…

 

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA - TERCÜMEİHÂL

1967'den beri “A. Yasa” ve “Yesevîzâde” imzâlı kitap ve makalelerin müellifi araştırmacı-yazar, Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden Emekli Yrd. Doç. Dr.

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  808275

-