Yesevîzâde Alparslan Yasa

MUSTAFA KEMÂL’İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 299

Yesevîzâde Alparslan Yasa

 

(https://ceotudent.com/turkiyenin-asirlik-sirketleri; 18.10.2018)

Deriş Patent ve Marka Acentalığı A. Ş.'de dördüncü nesil… Önde M. N. Aydın Deriş, arkada, ayakta, Şirketin İdâre Meclisi Âzâları ve Deriş'in yeğenleri Emre Kerim Yardımcı ve Nükhet Serra Coral…

“Haziran 1968'de, Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden birincilikle mezun olan Avukat Mehmet Nazım Aydın Deriş (d. 1944), 1971 yılında firmaya katılmıştır. Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Almanca dillerini çok iyi bilmektedir ve Yunanca konuşabilmektedir. Yabancı ve Türk müvekkiller adına ihtilaflı, ihtilafsız ve sözleşmesel konularda, sınır önlemleri hususlarında, Türkiye'de ve yurt dışındaki sınai/fikri mülkiyet haklarının tescili/yenilenmesi, lisansı ve savunmasında bir avukat ve yasal vekil olarak görev yapmaktadır.

“Avrupa Patent Vekili, Kayıtlı Türk Patent ve Marka Vekili, INTA, Les Marques, PTMG, EPI, LES/İtalya ve AIPPI üyesidir, aynı zamanda 2007'de Türk Ulusal Grubu'nun kurulmasından itibaren 2010 Kasım'ına kadar olan iki dönemlik süreçte AIPPI Türk Ulusal Grubu'nun Başkanlığını yapmıştır.

“1993'ten bu yana yıllık olarak, markalar ve haksız rekabet alanlarında Türk mahkeme kararlarının bir özetini, INTA'nın yayını "Annual Review"da yayınlanmak üzere hazırlamaktadır.

“1980'lerin başından bu yana, Devlet Planlama Teşkilatı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde patent, ticari marka, tasarım ve coğrafi işaretler ile ilgili yeni yönetmeliklerin taslaklarını hazırlamak için organize edilmiş farklı komisyonların aktif üyesidir ve komisyonlara sunulmak üzere çeşitli konular hakkında araştırmalar hazırlamıştır. Komisyonların hazırladıkları taslaklar, o zamanın yürürlükteki patent ve marka kanunlarını fesheden ve yerini alan patentler, ticari markalar, tasarımlar ve coğrafi işaretler hakkındaki şu anda yürürlükte olan bir kanun hükmünde kararname serisi olarak 27 Haziran 1995'te hayata geçirilmiştir.”

(http://www.yasni.info/ext.php?url=http%3A%2F%2Fwww.deris-legal.com%2Fkurumsal%2Fekibimiz%2Fmehmet-nazim-aydin-deris.aspx&name=Mehmet+Naz%C4%B1m&showads=1&lc=en-us&lg=en&rg=de&rip=tr; 13.3.2015)

*** 

 

Sabiha Sertel'in şahsında Sabataî Münâfıklığına bir misâl

Buraya kadar derlediğimiz mâlûmâtla, Sabiha Derviş Hanım'ı ve âilesini bir hayli tanımış olduk. En mühim tesbîtimiz, Müslümanlıkla ve Türklükle hiçbir alâkası olmıyan, sâdece zâhiren öyle görünen, bütünüyle Frenk kültürünü benimsemiş, Osmanlı'yı devirmek için Komitacılık yapan, Mason Localarında faâliyet gösteren, İttihâdcı İhtilâline bilfiil katılan, büyük ticârî ve fikrî kābiliyete sâhib bir âileyle karşı karşıya bulunduğumuzdur. Sabiha Hanım dahi, daha çocuk yaşlardan (12-13 yaş çağından) başlıyarak, yaşına uygun çapta, bu ihtilâlci faâliyetlere iştirâk etmiştir. Âilesinin telkînleri bir tarafa, devâm ettiği Terakkî Mektebi, bütün Sabataî çocuk ve gençlerini bu gibi telkînlerle ve sıkı birer Komitacı olarak yetiştiriyordu. Bu zihniyetle yetişen insanlar, gayet tabiî olarak İttihâdcı İhtilâli içinde yer aldılar, Osmanlı'nın sonunu getirecek faâliyetler içinde bulundular ve kendi dünyâ görüşlerine uygun bir ictimâî nizâm inşâ eden Kemalist İhtilâlini var kuvvetleriyle desteklediler. Yine bu laik, materyalist, Avrupacı zihniyetin bir tezâhürü olarak, bir kısmı da Marksizme ve sâir Avrupaî ideolojilere, siyâsî cereyânlara yöneldiler. Mâmâfih hepsinin ortak paydası, çıkış noktası, (İttihâdcılığı tâkîben) Kemalizm oldu. (Daha evvel de îzâh ettiğimiz gibi, Kemalizm, İttihâdcılığın daha cezrî mâhiyetteki bir devâmından ibârettir…) Dîğer ideolojileri, Kemalizmin daha ileri bir yorumu gibi değerlendirerek bu temel üzerine oturttular. (Kemalizm + x…) 

Bu meyânda, Münâfıklıktan hiç vazgeçmediler. Emellerine ulaşmak için, mücâdelelerinin herhangi bir safhasında nasıl görünmek kendilerine menfâat sağlıyacaksa öyle göründüler. Bu husûsta çok ibretâmîz bir misâl, küçük yaşlardan îtibâren İslâm ve Osmanlı aleyhdârı fikirlere yönelmiş ve hakîkaten Türk asıllı olsa dahi Müslümanlıktan tecerrüd ettiği âşikâr olan Zikri (Mehmet Zekeriya) Efendi ile evlenmiş Sabiha Derviş Hanım'ın, 1919'da, eşiyle berâber neşrettiği Büyük Mecmûa için kaleme aldığı “Son Duâ” başlıklı makaledir. (Sabîha Zekeriya, “Son Duâ”, Büyük Mecmûa, No 9, 5 Haziran 1335 / 1919, s. 134; Mehmet Kaplan, İ. Enginün, B. Emil, N. Birinci ve A. Uçman, Devrin Yazarlarının Kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal, 1. cild, Ankara: Kültür Bak. Yl., 1992, s. 126'dan naklen) Zannedilir ki, baştan sona duâ tarzında inşâ edilmiş bu makāle, muhlis, çok mütedeyyin bir hanımın kaleminden çıkmıştır!

Makāle, Allâh-ü Teâlâ'ya, “Allâh'ım! Ak saçlı ihtiyarlar, bağrı yanık analar, gönlü yaralanmış yetîmler, bütün Türk ve Müslüman kulların hep birden duâya geldik… Sesimiz sana minâreler memleketinin bütün Müslüman Dünyâsına ses veren mâbedlerinden yükseliyor… Kalbimizi Sana açtık, gözlerimizde Senin Nûrun, kalbimizde Senin vecdin, rûhumuzda Senin aşkın var…” hitâbıyle başlayıp, “Câmilerimizde yanan Dîn ve Îmân kandillerini söndürme Allâh'ım! Yüz milyon Müslümanın Halîfesi, Hazret-i Peygamber'in Vekîlini zâlimlere esîr etme yâ Rabbi! Fâtih'lerin, büyük Hâkanların şân ve şeref ülkesinden, Türklerin mukaddes yurdundan hilâlini eksik etme Allâh'ım! Düşmanlara Hakk'ın kuvvetini tanıt ve bizi kurtar Allâh'ım!” yakarışıyle nihâyet buluyor…

Nitekim, o devirde, birçok Sabataî asker ve muharrir de mümâsili bir dil kullanıyordu. Öyle ki sözlerinin bir Şeyhülislâma veyâ İslâm âlimine âid olduğu zannedilebilirdi…

 

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA - TERCÜMEİHÂL

1967'den beri “A. Yasa” ve “Yesevîzâde” imzâlı kitap ve makalelerin müellifi araştırmacı-yazar, Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden Emekli Yrd. Doç. Dr.

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  512982

-