15 ARALIK 2019 PAZAR

Yesevîzâde Alparslan Yasa

MUSTAFA KEMÂL’İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 301

Yesevîzâde Alparslan Yasa

“Türkiye'yi eski Müslümanlık akîdelerinden kurtardı”

“İleri sürdüğü altı prensiple (Cumhuriyetçilik, laiklik, halkçılık, milliyetçilik, devletçilik, inkılapçılık) sosyal ve kültürel alanlarda önemli değişmeler yaptı. Şeriat kanunları ile eski müslümanlık akidelerine bağlı Türkiye'yi, Şeriatin tahakkümünden kurtardı.

“Dinle devleti ayırdı, dinin eğitim üzerindeki gerici baskısını kaldırdı. Cumhuriyetçiliği, devletin değişmez rejimi olarak anayasaya geçirdi. Halkın egemenliğine dayanan bir devlet sistemi kurmak istedi. Çağdaş Avrupa toplumlarında yürütülen demokrasiyi Türk toplumuna uygulamaya çalıştı.

Kemalist Totaliter Rejim, “kurduğu baskı rejiminde mâzûrdur”

“Fakat Türkiye'nin o günkü şartları içinde, yeniliğe düşman olan tutucu, gerici zümreler karşısında, rejimi korumak için baskı sistemine geçmek zorunda kaldı. Milli kurtuluş savaşında toprak ağalarına, henüz gelişmekte olan burjuvaziye dayandığı için, halkçılık prensibini gereği gibi gerçekleştiremedi. ‘Sınıfsız Cemiyet' şiarıyla henüz gelişmemiş emekçi sınıfına gelişme imkanı verilmedi. Gerçek demokrasi isteyen ilericilere, daha ilk gününden baskı tedbirlerine başvuruldu. [?] […]

Kemalizmin “Burjuva Demokratik Devrimi” noksan kaldı

“Atatürk devrimci idi. Fransız inkılabının, bir dereceye kadar Sovyetler Birliği'nde meydana gelen Oktobr Sosyalist devriminin etkisi altında idi. Ancak Türkiye'de yapılacak değişmelerde, sosyal yapı değişmelerini ikinci planda bıraktı. Bir toprak reformu ile, derebeylik artıklarını temizlemek, sanayileşmeye başlayan Türkiye'de işçi sınıfının şuurlanmasına, bir sınıf olarak haklarını savunmasına yol verilmedi. Yapılan değişmeler ise üst yapıda bazı reformlardan ibaret kaldı. Böylece burjuva demokratik devrimi gerçekleştirilemedi. Bu yüzden, ilericiler, solcular, işçiler devamlı bir baskı altında tutuldu.” (Sertel Sabiha, Roman Gibi, 1969, ss. 209-210, 211)

Kemalizm-Komünizm yoldaşlığı

Sabiha Sertel'in, Kemalist Totaliter Rejimde “Solcuların devâmlı olarak baskı altında tutulduğu” iddiâsı, çok mübâlâğalıdır. Bilakis Kemalist Totaliter Rejim, onlara karşı oldukça müsâmahakâr bir siyâset tâkîb etmiştir. Sertel çiftinin serbestçe faâliyetleri, tercümeleri ve neşriyâtlarıyle Marksizmi senelerce propaganda ederek Marksist bir nesil yetiştirmeleri, gizli faâliyet gösteren Dr. Şefik Hüsnü ve sâir Komünist liderlere (kendilerini kahramanlaştırmaya yetecek mikdârla mahdûd) nisbeten hafîf cezâlar verilmesi, Kemalist Maârifin, doğrudan doğruya Materyalizm üzerine müesses olması ve yeni nesillere Materyalist felsefenin telkîn edilmesi, bu sûretle kolaylıkla Komünist hareketine iltihâk edebilecek bir nesil teşkîl edilmesi, Şevket Süreyya'nın fikrî öncülüğünde “Târihî Materyalist” Kadro hareketi, Vedat Nedim Tör, Ahmet Cevat Emre, Ş. S. Aydemir, Nafi Atuf Kansu, Sadreddin Celâl Antel, Burhan Asaf Belge gibi Komünist hareketinin öncü kadrosuna Devletin en yüksek kademelerinde mevki verilmesi, Materyalizmin antitezi olan Müslümanlığın tepelenmesi gibi vâkıalar, Kemalizm-Komünizm yoldaşlığının âşikâr delîlleridir. Bu işbirliğinin tafsîlâtlı îzâhatı için, Türkçenin Istılâh Mes'elesi ve İdeolojik Kaynaklı Sapmalar (“Öztürkçe Dayatmasıyle Fransızcalaştırılan Resmî Dil) isimli kitabımızın (Ankara: Kurtuba Yl., 2013) husûsen 122-215.  sayfalarına mürâcaat edilebilir…

 

Türkiye'de Kemalist ve Komünist hareketlerinin öncü kadrosuna mensûb Sertel'ler ve sâir Komünistler hakkında pek ibretâmîz bir vesîka: “Sovyet Komünist Partisi, 1978'de, grevde bulunan maden işçilerine, Türkiye Barış Komitesi'ne, bir yayınevine, bazı yazarlara Merkez Komitesi kararı ile para yardımında bulundu. Yazar Zekeriya Sertel ve eşine ise, Azerbaycan'da oturma izni dışında, 120'şer ruble de emekli maaşı bağladı.” (Cenk Başlamış ve Vladimir Jarov, Milliyet, 24 Aralık 1992, s. 17) Kezâ, 2 Haziran 1967 târihli Milliyet'te Turhan Aytul'un haberi: “Yurt dışındaki Komünist Partisini 13 kişi yönetiyor… Yurt dışındaki Komünist Partisi, Birinci Sekreteri Zeki Baştımar'ın yönetiminde 13 kişilik Merkez Komitesince faaliyet göstermektedir. Komitenin adları tespit edilebilen yedi üyesi şunlardır: Zekeriya Sertel (Gazeteci), Sabiha Sertel (Gazeteci), Fahri Erdinç (Hikâyeci ve radyocu), Halis Okan (İktisatçı), Ahmet Akıncı (İktisatçı), Ahmet Saydan (Hukukçu) ve S. Üstüngel (Hukukçu)…”

 

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA - TERCÜMEİHÂL

1967'den beri “A. Yasa” ve “Yesevîzâde” imzâlı kitap ve makalelerin müellifi araştırmacı-yazar, Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden Emekli Yrd. Doç. Dr.

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  755291

-