Yesevîzâde Alparslan Yasa

MUSTAFA KEMÂL’İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 332

Yesevîzâde Alparslan Yasa

Goebbels bu hitâbesinde, Komünizmle mücâdele “dâvâlarının muvaffakıyet kazandığı” birkaç memleket (Lehistan, Avusturya, Bulgaristan, Sırbistan) arasına Türkiye'yi de dâhil ediyor… Bir Alman haber ajansı vâsıtasıyle Türkiye matbûâtına servis edilen birkaç cümlelik haber, şundan ibâretti:

“Goebbels, Nürnberg'deki kongrede irad ettiği nutkunda, Nasyonal Sosyalist Almanya'nın otoriter bir devlet halinde Komünizm cereyanlarına karşı açmış olduğu mücadelede yalnız kalmadığını isbat etmek isterken, ‘Dâvamız, Lehistan'da, Avusturya'da, Bulgaristan'da, Sırbistan'da, Türkiye'de muvaffakıyetle yürütülmektedir.' demiştir.” (Erer 1965: 30'dan naklen)

Goebbels'in mezkûr sözleri sarfetmesinin üzerinden bir ay gibi uzunca bir vakit geçtikten sonra, Ahmed Emin Yalman, 14 Ekim 1937 târihli Tan'da neşredilen bir başmakale kaleme alıp onu günün mes'elesi hâline getirir ve bunda, hem Goebbels'in iddiâsını reddeder, hem de efkârıumûmiyeyi Almanya aleyhine tahrîk eder… Mûtâd vechiyle mürâîce kaleme alınmış makalesinin “Türkiye'de Yalnız Türk Dâvâsı Yürür” şeklindeki başlığından kasdettiği, Kemalizm dâvâsıdır. İddiâsına nazaran, bu ideoloji sâyesinde, Türkiye efkârıumûmiyesi, Nazi propagandasına karşı âdetâ aşılıdır ve Kemalist Rejimin, hâricî siyâsetini, Memleketin menfâatlerini bir tarafa bırakıp Almanya'nın menfâatlerine göre yönlendirmesi aslâ düşünülemez… Üstelik, Almanya, Türkiye'yi, eskiden beri, kendine muâdil ve hürmete şâyân bir müttefîk olarak görmemiş, hattâ, büyük bir saygısızlıkla, bu memleketten, “Enverland” diye bahsetmiş, dahası, Almanya'ya ilticâ etmiş Talât Paşa'yı öldüren Ermeni tedhişçisi, Alman Mahkemesi tarafından berâat ettirilip kendisine bir kahraman muâmelesi yapılmıştır… (Yalman'ın makalesinin muhtevâsı hakkındaki kaynağımız: İdris Kılıçaslan, Cumhuriyet ve Tan Gazetelerine Göre Türk-Alman İlişkileri -1933/1945-, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üni., Ankara, 2015, s. 88)

Bu meyânda, Sabiha Sertel de, Tan gazetesindeki “Görüşler” başlıklı kendi sütûnunda, Kemalist Hükûmeti Faşizm propagandasına karşı îkaz eden bir makale neşretmiştir… (Bu husûs, Y. Nadi'nin 18 Ekim 1937 târihli Cumhuriyet'teki makalesinden anlaşılıyor; S. Sertel'in makalesine bizzât vâkıf olamadık…) 

Bunlara, 18 Ekim 1937 târihli Cumhuriyet'te, Yunus Nadi mukabele eder… Onun nokta-i nazarına göre, Goebbels'in bahis mevzûu sözlerinden endîşeye mahâl yoktur…

Münâkaşaya her iki gazeteden başka muharrirler de dâhil olur, her geçen gün hücûmların şiddeti artar, karşılıklı ithâmlarla iş şahsıyâta dökülür, fikir münâkaşası hakaret yarışına döner, çığrından çıkar… 

Lâkin bu gidişât fazla sürmiyecek, “Tek Adam”ın müdâhalesi üzerine, ikinci haftanın sonunda, 27 Ekim 1937 günü, münâkaşa, bıçak gibi kesilecektir…

Tan ile Cumhuriyet gazeteleri arasında karşılıklı pek ağır ithâm ve hakāretlerle cereyân eden bu taşkın kalem münâkaşası hâdisesinin, nefsâniyet âmili ve belki münâkaşa sâyesinde gazetelerin tirajını arttırma hîlesi bir tarafa, esâs îtibâriyle, en azından Selânik'de neşrettiği Rumeli gazetesinden beri Yahûdilerle iş birliği hâlinde çalışan Komitacı ve –Sabataî Av. Haydar Rifat'a nazaran (Farmasonluk 1934: 216) 19 dereceli- Farmason (üstelik, bir ihtimâl, Karay) Yunus Nadi ile (mümâsili sıfatları hâiz) Sabataî Yalman ve Sertel'ler arasında, bilhassa Hitler Almanya'sının gözünü boyamaya mâtûf bir kayıkçı kavgası olduğu âşikârdır…

 

Solda, Mütercim ve Gazeteci Hâbil Âdem ve tercüme ettiği birçok kitaptan biri… (Şahin / Akyol 1994) Sağda, Marksist müellif Abidin Nesimi'nin Hâtırât'ının 117-118. sayfaları… Bunlarda, kendisinin yakından tanıdığı Hâbil Âdem (nâm-ı dîğer Nâci İsmâil Pelister)'in (muhtemelen 1930'lu senelerde) İstanbul'un Sesi mecmûasında neşrettiği “Türk Matbuatı Yahudilerin Elinde” başlıklı makalesi bahis mevzûu ediliyor… Hâbil Âdem, “Ahmed Emin Yalman ile Enis Tahsin Til'in Sabataî ve Yunus Nadi'nin de Karaim Yahudilerinden” olduğunu ifâde ediyor… (Hayâtına dâir tatmînkâr bilginin mevcûd olmadığı Hâbil Âdem hakkında şu makaleye mürâcaât edilebilir: Mustafa Şahin ve Yaşar Akyol, “Hâbil Âdem –Naci İsmail Pelister- Hakkında“, Toplumsal Tarih, c. 2, sy. 11, Kasım 1994, ss. 6-14 ve aynı mecmûa, sy. 12, Aralık 1994, ss. 17-23) Doğum ve ölüm târihleri mechûl olan Hâbil Âdem Pelister'in, Necip Fazıl'ın Büyük Doğu'sunda (onun Ocak 1948 – Mart 1948 târihli 75 ilâ 84. sayılarında tefrika edilen) iki araştırma makalesi bulunuyor: “Türk-Rus Mes'elesi” ve “Son Çeyrek Asrın Muhâsebesi”…

***  

 

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA - TERCÜMEİHÂL

1967'den beri “A. Yasa” ve “Yesevîzâde” imzâlı kitap ve makalelerin müellifi araştırmacı-yazar, Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden Emekli Yrd. Doç. Dr.

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  614364

-