5 TEMMUZ 2020 PAZAR

Yesevîzâde Alparslan Yasa

MUSTAFA KEMÂL’İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 389

Yesevîzâde Alparslan Yasa

Gırtlaklarına kadar dogmatizme saplanmış Kemalistler, bizim çalışmamızı da görmezlikten geldiler

Onlar nâmına daha da utanılacak hâl şudur: Bu mektuplardan hassaten büyük târihî kıymeti hâiz (o derecede ki Kemalist târihin anahtarı mesâbesinde diyebileceğimiz) bir tânesi (Çanakkale Cephesinden -Maydos'tan- gönderilmiş 2 Ağustos 1915 târihli dört sayfalık mektup) üzerinde biz derinlemesine çalıştık, hem Peyami Safa, hem de Erdal İnönü tarafından onların tercümesi üzerinde yapılan korkunç sahtekârlığı tesbît ettik ve bu târihî ifşââtı, -yukarıda da tasrîh ettiğimiz gibi- Derin Tarih mecmûasının Kasım 2014 târihli 32. sayısında neşrettik. Bizim neşriyâtımızın üzerinden şimdi koca beş sene geçmiş bulunuyor ve bugüne kadar, bütün Kemalist müesseselerin, müelliflerin, akademisyenlerin, siyâsetçilerin çalışmamızı görmezlikten gelmiye devâm ettiklerini ibretle müşâhede ediyoruz! Vâkıa, basîretsiz “Müslüman kesim”in de onlardan bir farkı yok!

Bildiklerimizi mezara götürmemek azmiyle yazmıya devâm edeceğiz

Filhakîka, makālemiz vâsıtasıyle yaptığımız târihî ifşââtı görmezlikden gelen ve ondan mantıken zarûrî olan netîceleri istidlâl etmiye yanaşmıyan (Kemalist olsun, olmasın, belki birkaç istisnâyla) bütün târihçi, muharrir, gazeteci, mekteb muallimleri, siyâsetçiler, Devlet adamları, (hâlâ Kemalist Propaganda Vekâleti gibi çalışan) Maârif Vekâleti mes'ûlleri ve münevverler, Peyami Safa ve Erdal İnönü'nün irtikâb ettikleri sahtekârlık kadar teessüf edilecek bir tavır içinde bulunuyorlar… İfşâ ettiğimiz vesîka o kadar hayâtî ehemmiyettedir ki neşrinin üstünden geçen beş sene zarfında, onun etrâfında her kesimde harâretli tartışmalar cereyân etmeli, “tabu” ve rejimi bütün cepheleriyle sorgulanmalı, muâsır Türkiye târihi yeniden yazılmalıydı!

Hâlbuki, tam aksi istikāmette adımlar atıldığını, Kemalist Rejimin başlıca beyin yıkama vâsıtalarından biri olan “İnkılâb Târihi”nin dahi müfredât programlarından kaldırılmadığını, “Dîn Kültürü ve Ahlâk Bilgisi” derslerinin hâlâ Kemalizmden ayıklanmadığını, “Anayasa” denilen 12 Eylûl Darbesinin Esâsî Kanûnunun toptan lağvedilip Kemalizme hiçbir sûretle atıfta bulunmıyan hakîkî mânâda cumhûrî ve millî yeni bir Esâsî Kanûnun kabûl edilmesi için mücâdele edilmediğini, Kemalist Propagandanın resmîleşmiş yalanlarının (hattâ onlara “Kocacık” efsânesi gibi yenilerinin ilâve edilerek)  devâm ettiğini ve “Kemalist Müslümanlık” dalâletinin (Diyânet'ten İlâhiyât ve İmâm-Hatîb Mekteblerine kadar) çok geniş bir kesimde rağbet gördüğünü esefle müşâhede ediyoruz...

Mâmâfih, efkârıumûmiyenin ve “münevver” geçinen zümrelerin tavrı bizim için ne kadar hayâl kırıcı olursa olsun, imkân bulduğumuz nisbette, hakîkatleri ifşâ etmiye ve yaymıya devâm edeceğiz; zîrâ, bizi harekete geçiren esâs sâik, Allâh Rızâsıdır, Hakîkat Aşkıdır, bildiklerimizi mezara götürmemek karârlılığıdır… Hani meşhûr sözdür: “Zaferle değil, seferle mükellefiz!”…

Çanakkale'den Mme. Corinne'e mektuplar

Bahis mevzûu mektuplar, Mustafa Kemâl'in, 1913 ilâ 1916 senelerinde (ilk mektup 3 Kasım 1913, son mektup 30 Eylûl 1916 târihli), Sofya'dan, Çanakkale Cephesinden ve Şark vilâyetlerimizden İstanbul'da mukîm Mme. Corinne'e gönderdiği Fransızca 14 mektup ve 5 karttır. (Aslında, Fransızcanın mantığına göre, “Mme. Corinne” değil, -bu hanımın soy adıyle- “Mme. Tergiman” veyâ Türkçenin mantığıyle, “Corinne Hanım” demek lâzım gelir. –Dîğer taraftan, Fransızcada, “Mme”dan sonra nokta da konulmaz…- Mâmâfih, M. Kemâl, mektuplarında hep bu hitâb tarzını kullandığı için, biz de aynı ünvânı tekrâr ediyoruz.)  Bunlardan Sofya'da yazılmış 13 Mayıs 1914 târihli mektubun hâmişi ile 28 Haziran 1914 târihli mektubun tamâmı Fransız alfabesiyle kaleme alınmış Türkçe metinlerdir.

3 mektup ve bir kart hâric, dîğerleri, asıllarının klişeleriyle berâber, (-her ikisi de aynı cemâate mensûb- Ali Naci Karacan ve Abdi İpekçi idâresindeki) Milliyet gazetesinin 21 Kasım – 6 Aralık 1954 târihli nüshalarında, ilk def'a Peyami Safa tarafından, “Atatürk'ün Bir Kadına Mektupları” başlığı altında ve kendi tercümesiyle neşredilmişlerdir. P. Safa'nın tercüme metinleriyle berâber dîğer 3 mektup ve bir kartı, Mme. Corinne'in yeğeni Melda Santur Özverim, Mustafa Kemal ve Corinne Lütfü; Bir Dostluğun Öyküsü isimli kitabında bir araya getirmiştir. İlk def'a Özverim tarafından (asıllarının fotoğraflarıyle bir arada) neşredilen 3 mektup ile bir kartın tercümesi, Özverim tarafından yapılmış olsa gerektir; kendisi bu mevzûda bilgi vermiyor. Ayrıca, Özverim (2007: 15) 1913 ilâ 1917 senelerinde kaleme alınmış “15 mektup, beş kart, 2 telgraf”tan bahsediyorsa da, biz, onun kitabında 14 mektup tesbît ettik ve son mektup da “1917” değil, “Le 17 septembre 1332 = 30 Eylûl 1916” târihini taşıyor.

Özverim'in kitabının 166 sayfa hacmindeki ilk baskısı, 1998'de, Milliyet Yayınları tarafından yapılmıştır. Bizim üzerinde çalıştığımız nüsha, Doğan Kitap A.Ş. tarafından 2007'de yapılan 154 sayfa hacmindeki üçüncü baskıdır. Mustafa Kemal und Corinne Lütfü; Die Geschichte einer Freundschaft ismiyle 157 sayfa hacmindeki Almanca tercümesi, 2004'te, Imdetail tarafından neşredilmiştir. 

 1_77

Peyami Safa (1899 – 1961) ve Prof. Dr. Erdal İnönü (1926 – 2007)… İkisi de, hayâtî ehemmiyeti hâiz bir târihî vesîkayı tahrîfen tercüme ederek büyük bir sahtekârlığa imzâ attılar… (Bu arada, Milliyet gazetesinin nâşirleri Ali Naci Karacan ve Abdi İpekçi'nin Peyami Safa'nın sahtekârlığında ortak olduklarını dikkatten kaçırmamak lâzım… Kezâ –Mme Corinne'in yeğeni, fanatik Kemalist Melda Santur Özverim'in de…) Mes'elenin pek vahîm bir dîğer cephesi, altmış küsûr senedir, 2014'te bizim araştırmamız neşredilinceye kadar, bu tercümelerin araştırılıp sahtekârlığın gün ışığına çıkarılmamış olmasıdır…

***  

 

 

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA - TERCÜMEİHÂL

1967'den beri “A. Yasa” ve “Yesevîzâde” imzâlı kitap ve makalelerin müellifi araştırmacı-yazar, Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden Emekli Yrd. Doç. Dr.

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  798427

-