28 MAYIS 2020 PERŞEMBE

Yesevîzâde Alparslan Yasa

MUSTAFA KEMÂL’İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 407

Yesevîzâde Alparslan Yasa

1_91

Ekemen'lerin babaları (Hukuk Prof. Dr. Avukat Ferit Hakkı Saymen, Gazeteci, Avukat, Büyük Elçi, Meb'ûs Coşkun Kırca, v.s.'nin anne dedeleri) Selânikli Zeki Nafiz Efendi, 1920'li senelerde, İstanbul'da, büyük bir zahîre ihrâcâtçı-ithâlâtçısıydı… Yukarıda, bu çerçevede yaptığı ticârî yazışmalardan bir nümûne…

***  

 

 

Nâzım Zeki Ekemen'in zevcesi, Santur'lardan Ayşe Hanım… Ebeveyninin isimlerini tesbît edemediğimiz Ayşe Santur (Ekemen)'in iki kardeşi var: İbrahim Santur (eşi Dolly Hn.) ve Münire Santur (eşi: Ferdi Erdölen; çocukları: Sülün –Gürel- ve Tülün –Öniş-)… Nâzım Zeki – Ayşe Ekemen çiftinin tek çocuğu, Vedia Bezmen'le evlenen Zeki Ekemen… Bu çift de iki çocuk sâhibi: Nâzım ve Ayşen… Vedia Bezmen (Ekemen)'in ebeveyni, Refik Bezmen ile Âtiye Aygen'dir. Âtiye Hanım, A. Cenap – Emine Aygen çiftinin dört çocuğundan biri: Âtiye, İkbâl, Aziz ve Enis… Refik – Âtiye Bezmen'in dîğer çocukları, Altan Gökçek'le evlenerek iki çocuk (Müge ve Refik) dünyâya getiren Mine Hanım'dır…

Nâzım Zeki Ekemen, vefâtında (İstanbul, 1.1.1958, Zincirlikuyu Mez.), Yapı ve Kredi Bankası İdâre Meclisi Âzâsı, Yapı Tic. ve San. A. Ş.  ile Tutimport Zeki Ekemen ticârethânelerinin “patronu” ve İstanbul Tütüncüler Birliği İdâre Hey'eti Reîs Vekîli idi. (2.1.1958 târihli Milliyet'teki vefât îlânlarından) Zeki Ekemen de (ö. İstanbul, 28.3.1988, Zincirlikuyu Mez.), Bezmen âilesinin Mensucat Santral T. A. Ş.'nin büyük hissedârlarından ve İdâre Meclisi Âzâsı idi…

Ekemen'lerden bir Üstâd-ı Âzam: Nâfiz Zeki Ekemen

Nâzım Zeki'nin küçük kardeşi Avukat Nâfiz Zeki Ekemen dahi, onun gibi, iş âleminde muvaffak olmuş bir isim… Vefâtında (İstanbul, 6.9.1979, Zincirlikuyu Mez.), Türk Maadin A. Ş. İdâre Meclisi Reîsi ve Cevher Madencilik ve Tic. A. Ş. İdâre Meclisi Âzâsı idi. (9.9.1979 târihli Milliyet'teki vefât îlânlarından) Vefât îlânları arasından bir tânesi hassaten dikkat çekiyordu:

“Türk Masonları Büyük Üstadı Nafiz Z. Ekemen 6 Eylül 1979 günü vefat etmiştir. […] Elem verici haberi kardeşlere duyururuz. Türk Masonları Büyük Locası.”

Filhakîka, Av. Nâfiz Zeki Ekemen, Türkiye Masonluk târihinin mühim sîmâlarından biriydi. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın sitesinde, hakkında verilen muhtasar mâlûmâtta, Masonluk câmiasındaki mühim faâliyetlerine dikkat çekiliyor:

“…1953'de Hürriyet Muhterem Locasında tekris edilmiştir. 1961 yılında seçildiği Büyük Sekreterlik görevini 13 yıl süre ile devam ettirmiştir. Bu görevde iken yaşanan 1965 Olayları sırasında büyük üzüntüler yaşamış, 1973'de Büyük Üstat olarak seçildiğinde de ayrılan biraderlerin geri dönmeleri için gayret sarf etmiştir. 1973, 1975, 1977, 1979 dönemleri için Büyük Üstat seçilmiş ve Türk Masonluğuna büyük emekler vermiştir..” (https://www.mason.org.tr/nafiz-z-ekemen; 6.10.2019)

Demirel, Mason olmadığına dâir vesîka alarak efkârıumûmiyeyi aldatmıştı

Bu pasajda atıfta bulunulan 1965 hâdiseleri, Adalet Partisi'nin o zamanki kongresinde  Umûmî Reîs seçilebilmesi için, Süleyman Demirel'e, Üstâd-ı Âzam Kaymakamı Enver Necdet Egeran tarafından, hilâf-ı hakîkat olarak, kendisinin (15 Şubat 1956'da Bilgi Locası'nda tekrîs edilmiş olduğu hâlde) herhangi bir Mason Locasına kaydolmadığına dâir verilen vesîka üzerine, Masonlar arasında cereyân eden şiddetli münâkaşaları tâkîben, Türkiye Masonluğunun, ikiye bölünmesi, birisi İngiltere Obediyansına, dîğeri Fransa Obediyansına tâbi iki müstakil Büyük Locanın teşekkül etmesidir. Bu bölünmede, Demirel mes'elesi bir vesîle olmuş olsa da, bölünmenin esâs sebebi, Dünyâ Masonluğunun, 19. asırdan beri, az-çok farklı iki Masonluk anlayışını temsîl eden ve birisi İngiltere Müttehid Büyük Locası, dîğeri Fransa Meşrik-ı Âzamı tarafından temsîl edilen iki cereyan hâlinde şekillenmiş olmasıdır.

Biz, 1990'da, bu mes'eleyi, elimize geçen bâzı Mason vesîkalarına istinâden enine, boyuna tedkîk eden bir kitap neşretmiştik: Süleyman Demirel veyâ Yalan Üzerine Kurulu Bir Politik Hayât, Ankara: Hakîkati Arayış Neşriyâtı, 315 s. Bu kitapta, istinâd ettiğimiz başlıca Mason kaynakları arasında, Nâfiz Zeki Ekemen'in (Büyük Üstâd iken têlîf ettiği) kitabı da vardı: Arşivlerimiz İçinde 1965 Olayları, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası neşriyâtı, İstanbul: Yenilik Basımevi, 1978, 487 s… Siyâsî ve sâir tercîhlerinde, umûmiyetle, hakîkat endîşesinin âmil olmadığı cem'iyetimizde, bizim (kendi hesâbımıza bastırıp takrîben dört bin nüshasını bedâva dağıtmak mecbûriyetinde kaldığımız) bu kitap çalışmamızın da hiçbir têsîri olmadı… (Kitabımızın satılan birkaç yüz nüshasından mühim bir kısmının parasını tahsîl edemedik; bin nüshadan fazlası –bilâücret- kâğıtçılara gitti…)

Bizim sırf hakîkat endîşesiyle têlîf ettiğimiz eserimizin Türkiye'deki siyâsî hayât üzerinde hiçbir têsîri olmasa da, Hakîkat Ehli nezdinde, Süleyman Demirel, bütün siyâsî hayâtı yalan ve Münâfıklık üzerine kurulu bir siyâsetçi olarak yaşamış ve ömrünü bu hâl üzere tüketmiş bir şahsıyet olarak târihte yerini almıştır…

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA - TERCÜMEİHÂL

1967'den beri “A. Yasa” ve “Yesevîzâde” imzâlı kitap ve makalelerin müellifi araştırmacı-yazar, Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden Emekli Yrd. Doç. Dr.

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  263206

-