25 MAYIS 2020 PAZARTESİ

Yesevîzâde Alparslan Yasa

MUSTAFA KEMÂL’İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 408

Yesevîzâde Alparslan Yasa

 2_44

 

Bir – bir buçuk asır zarfında Sabataî Cemâatinin kendi sînesinden çıkardığı ve sâyelerinde, Türkiye cem'iyetine, kendi dünyâ görüşüne muvâfık bir şekil vermiye muvaffak olduğu sayısız şahsıyetten biri: Avukat Nâfiz Zeki Ekemen… Hem muvaffakıyetli bir iş adamı, hem de Memleketimizde Masonluğun inkişâfına büyük hizmeti dokunmuş bir Masonluk teşkîlâtçısıydı… Başlangıcından îtibâren Türkiye'de Masonluğun teşkîlinde de, inkişâfında da Sabataîlik ve Yahûdilik öncü rolü oynamışlardır. Muhakkak ki Mason Locaları, (kendilerine münhasır teşkîlatlar hâricinde) onların en iyi nüvelendikleri müesseselerdir. Masonluğun günümüzdeki nüfûzu, kırk sene evveline nazaran dahi, çok daha fazladır. Sabataîlikle berâber bu ideoloji ve teşkîlâtı da araştıran enstitülere ve bu sâhalarda ihtisâslaşmış geniş bir ilmî araştırmacı kadrosuna şiddetle ihtiyâc olduğu hâlde, Müslümanlar bu gibi hayâtî araştırma sâhalarına yatırım yapmıyorlar… Kendilerine anlatmak kābil olmuyor ki en büyük mes'elemiz, Memleketimizde Müsbet İlim Zihniyetini ve (onunla iç içe olarak) Hakîkat Aşkını, Hakîkat Ahlâkını yaygınlaştırmak ve her sâhada müsbet ilimleri geliştirmek, bunun için hakîkî mânâda müsbet ilim müesseseleri ihdâs ederek araştırmalar yapmak, ancak bu çerçevede amelî sâhaya müdâhale etmektir…

***    

 

Masonluğun zirvesinden bir isim,  Ekemen'lerin dâmâdı Mehmet Ali Haşmet Kırca ve Hâriciyeci oğlu, Ali Coşkun Kırca

Selânikli Zeki Nâfiz ve Emine Hanım çiftinin çocuklarının vefât îlânlarında bir isim, husûsen dikkati celbediyor: Celile Kırca… Mehmet Ali Haşmet Kırca'nın refîkası ve Gazeteci, Hâriciyeci Ali Coşkun Kırca'nın annesi Celile Hanım… Üstâd-ı Âzam, Avukat Nafiz Zeki Ekemen'in vefât îlânına nazaran, o, Celile Hanım'ın dayısı, Nâzım Zeki Ekemen'in zevcesi Ayşe Santur (Ekemen)'in vefât îlânına nazaran da, bu hanım, onun yengesidir. Bizzât Celile Kırca'nın vefât îlânında da (ö. İstanbul, 18.10.1973, Feriköy Mez.), o, yine Nafiz Ekemen ile Zeki Ekemen'in yeğenleri olarak tanıtılıyor; ebeveyninin isimleri zikredilmiyor. (Bu sülâle, çocuklarına sık sık ebeveynlerin veyâ büyük ebeveynlerin isimlerini verdiğinden, isimler karışabiliyor; burada bahis mevzûu olan, herhâlde Nâzım Zeki Ekemen'dir.) Bu îlânlardan anlıyoruz ki Celile Hanım, Zeki Nâfiz – Emine Ekemen âilesinin dört kızından birinin evlâdıdır. Lâkin, bu hanımın hangisi olduğu tesbît edilemiyor; çünki (Coşkun Kırca dâhil) hiçbir kaynakta Celile Hanım'ın ebeveyninin isimleri verilmiyor. Zannımızca o, Fazıla Ekemen (Şeşbeş)'in kızıdır. Selânikli Şeşbeş'ler, ölülerini Feriköy Mezarlığı'na defnettiren Yâkubîlerdendir. Nitekim, Mehmet Ali Haşmet Kırca, Celile Kırca ve Ali Coşkun Kırca da, aynı mezarlığa defnedilmişlerdir.

Meşhûrların hayât hikâyelerini, alâka çekici vecheleriyle kaleme almakta ustalaşmış gazeteci Cemal A. Kalyoncu, Coşkun Kırca'nın, -kendisiyle mülâkat yaparak hazırladığı- kısa hayât hikâyesinde, müşârünileyhin babası Mehmet Ali Haşmet Kırca'nın ebeveyninin, Filibeli Ali Efendi ile Mesrûre Hanım olduğunu kaydediyor. Bulgar mezâlimini tâkîben, beş kardeşten, sâdece Mehmet Ali Haşmet ile Fikret hayâtta kalmış ve Türkiye'ye yerleşmişler…

M.A. Haşmet Kırca'nın âilesinden Türkiye'ye yerleşenlerden biri de “kuzeni” Nüzhet Tuğrul Hanım (ö. İstanbul, 17.8.1978, Zincirlikuyu Mez.)… Bu “kuzen”, “Filibe eşrafından Salih Bey ile Nefise Hanım'ın kızı”, Recep Tuğrul'un eşi, “Milliyet mensuplarından Nilüfer Yalçın ile Gül Topuzlu'nun anneleri”, Prof. Aydın Yalçın ve Tıb Prof. Dr. Cemalettin Topuzlu'nun kayınvâlideleri, Ali Yalçın, Lâle Yalçın, Gonca Topuzlu ve Cemil Topuzlu'nun anneanneleri, Büyük Elçi Coşkun Kırca ile Gönül Güvenç'in halaları, Zehra Sabar'ın yengesi… (v. î., Milliyet, 19.8.1978, s. 14)

Mehmet Ali Haşmet Kırca (Filibe, 1889 – İstanbul, 29.12.1968, Feriköy Mez.), Filibe'de Rüşdiye'den mêzûn olduktan sonra İstanbul'a gelir ve tahsîline Galatasaray Sultânîsi'nde devâm eder. Maârif Vekâleti bünyesinde bir müddet çalıştıktan sonra, Almanya'ya gider ve orada Felsefe Doktorası yapar. 1925 ilâ 1939 senelerinde, yâni 14 sene zarfında, Şişli Terakki Lisesi Müdürüdür. Müteâkıben Yeni Kolej'in müessis müdürü olacaktır. Bu meyânda, “1926'da, hayâtını, Selânikli Celile Hanım'la birleştirmiştir.” (Cemal A. Kalyoncu, “O da Aşiretten”, Aksiyon, Ağustos 2001, sy. 350, ss. 44 v.d.; Yılmaz Bardak, Türk Siyasal Yaşamında Ali Coşkun Kırca, Yük. Lis. Tezi, Eskişehir Osman Gazi Üni., 2015, ss. 4-5;

http://www.angelfire.com/wy/yaw/Coskun_Kirca/coskun_kirca.html; 8.10.2018)

M.A. Haşmet Kırca, ayrıca, 1951'de Türk Özel Okulları Derneği'nin müessislerinden biridir…

Coşkun Bey, C. A. Kalyoncu'ya âilesi hakkında bilgi verirken, “anneannesinin Atabey isminde uçarı bir adamla evlendiğini, iki kız çocuğu olduktan sonra, bu adamın anneannesini terkettiğini” ifâde ediyor… Acabâ bu “Atabey”, müşârünileyhin öz adı mı, yoksa soy adı mıydı? Bu husûsda yine  sarîh bir bilgi elde edemiyor, mâmâfih, “Selânikli Celile Hanım”ın asıl mensûbiyetinin Ekemen'lere olduğunu anlıyoruz…

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA - TERCÜMEİHÂL

1967'den beri “A. Yasa” ve “Yesevîzâde” imzâlı kitap ve makalelerin müellifi araştırmacı-yazar, Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden Emekli Yrd. Doç. Dr.

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  443823

-