15 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ

Yesevîzâde Alparslan Yasa

MUSTAFA KEMÂL’İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 437

Yesevîzâde Alparslan Yasa

Bütün fanatik Kemalistler darbecidir, ihtilâlcidir

19 Mayıs 1989'da Prof. Dr. Muammer Aksoy'un öncülüğünde têsîs edilen ve “Atatürkçü Düşünce Derneği” ismiyle faâliyet gösteren Fanatik Kemalist Derneğin, 53 müessis âzâsı bulunduğundan, bir numaralı âzânın 27 Mayıs 1960 İhtilâlinin Milletimize dayattığı yeni Esâsî Kānûnun başlıca mîmârlarından Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu olduğundan bahsetmiş, âzâ listesinde bizim hassaten dikkatimizi çekenlerden bir kısmını zikretmiştik. Müessisler içinde, muhtemelen, 27 Mayıs İhtilâlini desteklemiyen ve sonrasında da mühim roller oynamıyan hiç kimse bulunmuyor...

Zâten şurası bir vâkıadır ki Türkiye'de 1960'dan beri yapılan bütün darbeler, ihtilâller, askerî muhtıralarla iş başındaki Hükûmetlere müdâhaleleler ve bu mâhiyetteki akāmete uğramış teşebbüsler, hep Kemalizm nâmına ve gûyâ tavsatılan Kemalist siyâsetleri tekrâr tatbîkāta koymak bahânesiyle yapılmıştır. Dîğer taraftan, Memleketimizdeki bütün ihtilâllerin ve darbelerin perde-arkasında Beynelmilel Siyonizmin başlıca yönlendirici kuvvet olarak yer aldığı görülüyor; hattâ, daha evvel tevsîk ettiğimiz vechiyle, 12 Eylûl 1980 Darbesinde, alenen sahnede arz-ı endâm etmekden dahi çekinmemişlerdir… (Sinsi Gülen Hareketinin akāmete uğratılan darbe teşebbüsünün arkasında da, Gizli-Kuvvetin büyük nüfûzu altındaki ABD ve AvB'nin olduğu gün gibi meydandadır…)

Neden bütün fanatik Kemalistler darbecidir? Bu suâle şu birkaç tesbîtle cevâb verilebilir:

1) Bizzât Mustafa Kemâl, mensûb olduğu cemâatin asırlık birikimiyle, çekirdekten ihtilâlci (komitacı) olarak yetişmiş bir şefdi. İttihâdcı İhtilâlindeki rolü mâlûmdur. Sonrasında ise, Müslümanların başlattığı ve sonuna kadar asıl bedelini ödediği İstiklâl Harbini, -yakın arkadaşı Org. Ali Fuad Erden'in îzâhatıyle- Müslümanlığa karşı bir “ihtilâl harbi”ne çevirmiştir… Memleketimizde, Kemalist Propaganda Vekâleti, İnkılâb Târihi ders kitaplarında M. Kemâl'in bu mâzîsini dâimâ överek hikâye etmekte, böylece bütün nesiller, taptırıldıkları M. Kemâl'i kendilerine nümûne ittihâz ederek ihtilâlcilik hayrânlığıyle yetişmektedirler… 

2) Daha evvel Mareşal Fevzi Çakmak bahsinde îzâh ettiğimiz vechiyle, “Tek Adam”, Kemalist Rejimin 29 Ekim 1938 Bayramı vesîlesiyle, Çakmak'la istişâre ederek kaleme aldığı ve Kemalist Târih Tezi ile “Güneş-Dil Teorisi”nin “Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferlerle beraber medeniyet nurlarını taşıyan Kahraman Türk Ordusu”  yakıştırmasıyle başlıyan Orduya Hitâbesi'nde, Kemalist Rejimi, Orduya (ve şahsen –bir dereceye kadar- Çakmak'a) emânet etmişti. Bu hitâbe, “Anıtkabir” denilen Kemalist Panteon'un bir duvarına da hâkkedilmiş bulunuyor. Tek taraflı propagandayla her biri fanatik birer Kemalist olarak yetiştirilen insanlar, bu “ilâhî” hitâbenin de teşvîkıyle, kendilerini, dâimâ, Kemalist Rejimden sapmaları tashîhle vazîfeli görmekte, bu hissiyât içinde (tabiî bu işde nefsâniyetin, şahsî ihtirâsların payını da gözden ırak tutmamak lâzım), Hükûmetin, seçimle, halkın rızâsıyle iş başına gelmiş olması gibi bir vâkıa, onları, cebren Hükûmeti devirmekden veyâ devirmeye teşebbüs etmekden alıkoymamaktadır…

 1_108

Türkiye'de 1960'dan beri yapılan bütün darbelerin, ihtilâllerin, askerî muhtıralarla iş başındaki Hükûmetlere müdâhalelelerin müteharrik kuvveti, Kemalizmdir… Çünki ihtilâlcilik, Kemalist Totaliter İdeolojinin mayasında mevcûddur… Hemen İhtilâl sabahının bu gazetesinde, bir taraftan, büyük bir resimle, 27 Mayıs İhtilâlinin Kemalizm nâmına yapıldığı mesajının verildiği, dîğer taraftan,  İhtilâlcilerin Esâsî Kānûnunu hazırlama işinin İhtilâlin müşevvıklerinden ve Sabataî Cemâatinin güzîdelerinden Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar'a tevdî edildiği haberinin ve onun da: “Hayâtımın en güzel işidir!” şeklindeki beyânâtının manşete çıktığı dikkat çekiyor… Lâkin sonradan, 33 dereceli Farmason Enver Ziya Karal riyâsetinde teşkîl edilen “Anayasa Komisyonu”nda ona yer verilmemiştir… (Bunun sebebini araştıramadık…)

 

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA - TERCÜMEİHÂL

1967'den beri “A. Yasa” ve “Yesevîzâde” imzâlı kitap ve makalelerin müellifi araştırmacı-yazar, Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden Emekli Yrd. Doç. Dr.

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  362773

-