Günün Tarihi

11 KASIM 1919: BATI TRAKYA  İSLAM DEVLETİNİN KURULMASI

Günün Tarihi

Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra (30 Ekim 1918), 10 Kasım 1918'de İstanbul'da bulunan Batı Trakyalılar'ın düzenlediği bir kongre kararıyla Batı Trakya Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyet, İtilâf devletleri adına Fransız kuvvetlerinin Batı Trakya'yı işgali (15 Ekim 1919) sıralarında faaliyetini sürdürdü ve merkezini Gümülcine'ye nakletti. Batı Trakya'nın Yunanlılar tarafından işgali günlerinde de Gümülcine'nin kuzeyinde Hemetli'de Türkler Batı Trakya hükümetini kurdular. Peştreli Tevfik Bey'in başkanlığında kurulan bu hükümet bölgenin Yunanlılar'ın eline geçmesiyle dağıldı.

 Binbaşı Hüsrev Gerede, Hatıralarında bu girişimlere şöyle yer verir:11 Kasım 1919:Batı Trakya'da bir müslüman hükümeti kurulmuş. (Gerede-Önal-2003:110)

 11 Kasım 1938:İsmet İnönü'nün 2. Cumhurbaşkanı Olarak Seçilmesi

 Atatürk'ün ölümü üzerine “İkinci Adam” İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığına seçilmişti. Meclis'te yapılan seçim sırasında Meclis içten ve dıştan askerlerce kuşatılmış vaziyetteydi. Harp Okulu öğrencileri atlı birlikleri Meclis'i sarmışken, başta Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak kuvvet komutanları ve ordu komutanları da Meclis'e gelerek bir baskı oluşturmuşlardı.

Bütün bu baskılara rağmen Cumhurbaşkanı için yapılan oylamaya 470 milletvekilinden 348'i katılırken 346 milletvekilinin oyu ile İsmet İnönü Cumhurbaşkanı seçildi.Bu konjönktürde İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı “TBMM'nin özgür iradesiyle değil, CHP'nin elit kadrosu ve Ordu'nun diretmesiyle gerçekleşmiştir.” (Ekinci,1997:124) 

26 Aralık 1938 günü ise İnönü “Milli Şef” oluyor. CHP Olağanüstü Kurultayı'nda İsmet İnönü'ye “Değişmez Genel Başkan” unvanı verildi. Ayrıca “Milli Şef” olarak anılmaya başlanılmıştır.

İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığı döneminin başbakanları sırasıyla:1939 – 1942 Refik Saydam; 1942 – 1946 Şükrü Saraçoğlu; 1946 – 1947 Recep Peker; 1947 – 1949 Hasan Saka1949 – 1950 Şemsettin Günaltay olmuştu.

 11 Kasım 1942: CHP İktidarı Tarafından Azınlıklara Yönelik Varlık Vergisi Kanunun Çıkartılması

Varlık Vergisi, İkinci Dünyâ Savaşında Türkiye'de uygulanan bir servet vergisidir. 1942 yılında uygulamaya konulan bu verginin gâyesi harp zamânındaki karaborsa ve spekülasyon kazançlarını bir defâya mahsus olmak üzere vergilemekti. Ancak verginin matrahı ve nispetinin kânunla tespit edilmemiş olması idârenin keyfî takdirine yol açmış ve vergi mükelleflerinin arasında adâletsiz bir yük dağılımı meydana gelmiştir.

Varlık vergisinde mükellefiyetin parayla ödenmemesi hâlinde bedenî olarak îfâsı söz konusuydu. Karaborsa spekülasyon kazançlarıyla hiç ilgisi olmayan halktan vergisini ödeyemeyenler Anadolu'da yol inşaatlarında, taş ocaklarında çalıştırılmışlardır. Ne var ki, bu vergi gâyesine ulaşamamış ve beklenilen hâsılatı sağlayamamıştır.Özellikle gayrimüslim ticaret erbabını hedefleyen “varlık vergisi” kanunu 1,5 yıl sürmüştür. Ödeme yapmayanlar çalışma kamplarına gönderilmiştir. Bu durum, CHP'nin büyük bir siyasi hatası olarak  tarihe geçmiştir.

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  501327

-