25 EKİM 2020 PAZAR

Günün Tarihi

28 KASIM 1912: ARNAVUTLARIN BAĞIMSIZLIĞINI İLAN EDEREK OSMANLIDAN AYRILMASI

Günün Tarihi

28 Kasım 1912: Arnavutların Bağımsızlığını İlan Ederek Osmanlıdan Ayrılması

Balkan Savaşı, dört Balkan devletinin kurduğu ittifak ile Osmanlı Devleti arasında oldu. 8 Ekim 1912'de Karadağ'ın, 17 Ekim'de Bulgaristan ve Sırbistan'ın ve bir gün sonra da Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmeleriyle başladı.Osmanlı Devleti'nin Balkan devletleri ile mücadelesinden faydalanan Arnavutluk, 28 Kasım 1912'de bağımsızlığını ilan etti.İttihatçıların uyguladığı politikalar Balkan memleketlerinin Osmanlı'dan ayrılması ile neticelenmiş ve toprak kayıpları artarak devam etmiştir.

Makedonya'da ortaya çıkan Malisur ve Bulgar meselelerine karışmayan Arnavutlar, Hakkı Paşa kabinesinin büyük hataları sonucu olarak  (Arnavut halkından silahlarını toplamak, güya ıslahat yapmak gayesiyle Arnavutlar tehdit edilip, muhalefetteki mebuslarını mahvetmek için İttihat ve Terakki tarafından bölgede sıkıyönetim ilan edilip hapsedildi, idam edildi, işkencelerle öldürüldüler) silahlarını ellerinden almak gibi hareketlerle, onları susturduklarından, İttihatçılara düşman olan Arnavutluk halkı münasip bir zamanda cemiyetten intikam almak sevdasına düştüler.

Arnavutlar'ın, Malisur'lar ve Bulgar komitelerinin hareketlerine karşı İttihat ve Terakki Hükümetinin gösterdiği acizlikten de faydalanacakları tabii idi. Malisur'lara verilen müsaadeyi, Bulgarlara karşı gösterilen aczi gören ve bilen Arnavutlar, ayaklanmaya hazırlandılar. Zaten bu sırada Balkanlar'da da yavaş yavaş bir ittifak uyanmaya başladı. (Selahaddin,1989:47)

Bütün bunlar her tarafta ve bilhassa Arnavutluk'ta hoşnutsuzluk yarattı. Halkı yıldırmak için derhal Arnavutluk'a sefer açılarak Rumeli'de düşmana karşı devletin ilk müdafaa kalesi olan Arnavutluk yakılıp yok edildi. (Rey,2007:40-41-42)

Fakat tahammül hususunda anlayışı diğerleri kadar geniş olmayan Arnavutlar bu son saldırıyla taştılar. Âlimler derler ki kabahati kabahatle örtmeye çalışmak fena bir siyasettir, sonunda sahibini mağlup ve rezil eder. Fakat İttihad ve Terakki reisleri böyle düşünmediler. Arnavutların cüretkârane şikayetlerini kanlı bir darbeyle susturma yolunu seçerek Arnavutluk seferini açtılar.

Bu sebeple Arnavutluk'ta isyan çıkması üzerine Arnavutları cezalandırmak için toplarla mitralyözlerle donanmış bir büyük kuvvet gönderilip Kuzey Arnavutluk baştanbaşa vuruldu.

Birçok kan döküldükten ve Posta ve Telgraf Nazırı Talat Bey'in mecliste bir Arnavut mebus Priştine'den bahsederken "Orası bitti" demesinden de anlaşılacağı üzere, memleketler yakılıp yıkıldıktan sonra halkın dönüştürülmeye çalışılması kötü bir garipliktir. (Rey,2007:178-179-180)

28 Kasım 1919:Maraş Halkının Fransızlara Karşı Ayaklanması

28 Kasım 1919 Tarihinde Fransızlar Maraş'ta kentin kalesine   Osmanlı bayrağının çekilmesini yasaklamışlar. Halk camiye toplanıp sancağı kapmış, büyük bir yürüyüşle sancağı kaleye çekmişti.

Olay bu kadarla yatışmamış. Halk havaya ateş  ederek “Yaşasın Osmanlı "diye bağırmış. Daha sonra ellerinde Türk bayrağı olduğu halde Hükümet konağına doğru yürüyüp “Guvernör Vahanyan'ı istemeyiz” diye haykırmışlar. Vahanyan alçağına da  çok güzel bir sopa çekmişler. Çerkez nöbetçilerin silahlarını ellerinden alarak onlara da temiz bir dayak atmışlar.(Gerede-Önal-2003:132)

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  069309

-