24 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

8 ŞUBAT'TA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

8 Şubat 1925:CHP İl Teşkilatından Hükümete Yargı Baskısı

CHP Urfa İl Teşkilatı 1925 tarihinde Genel Merkeze şu yazıyı göndermişti: Memleket işleri hissiyat ve ihtirasattan mücerret olarak mütalaa edilmek ve icabatı muvacehesinde azami cesaretle hareket olunmak lüzumunun zaruretine binaen 26 Temmuz 1341 tarih 123 numaralı tahrirattan mahkemeye müteallik kısmını tekrara cüret ediyorum.

Urfa'ya muzaf Ördek karyeli Mehmet Ağa bir iftira maddesinden dolayı taht-ı tevkife alınmış, icra kılınan tahkikatı istintakiye neticesinde evrakı cinayet kararıyla mahkemeye tevdi edilmişti. Kendisinin nakli yüzünden nüfuzunu vesaili muhtelifeyle icraya muvaffak olan eş- hasdan ve cinayet-i mükerrere eshabından bulunması adliye kuyudatiyle ve son katlden dolayı tevkifhanede iken cinayet müddeiumumisi İlyas Bey'e şoför olan mahdumu Hulûsi Efendi için 66 madeni liraya bir otomobil alarak ve mahkeme heyetini de ayrı ayrı gördürerek müttehem bulunduğu maddeden dolayı vali Fuat Beyefendi'nin tahriri kanaatine ve müttehaz cinayet kararına rağmen beraet kararı istihsal etmesi de kati bir surette sabittir ki : Bu cihet de hapishane müdürü Refi Bey'in ve daha bir çok zevatın malumatiyle müeyyetdir. Vali Fuat Beyefendi'nin tahriri kanaatine ve dairei istintakten sard olan cinayet kararına rağmen merkum Mehmet Ağa'nın beraatine karar verilmiştir.Bu karar Heyet-i Hakimenin ve daha bir çok muamelat-ı gayrı kanuniyelerin irtikapları hakkındaki şüyuun hakikatini ve böyle bir kararın da lenfaına sudurunu tesbit etmektedir. Böyle bir heyet-i hakimenin de ifayı vazife etmesi hiç bir vilayetin bahusus Urfa gibi etrafı aşayirle meskun nazik bir muhitin icabatı ruhiyesiyle kabili telif olamayacağı tabiidir. (Akalın,1999:56:57)

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  853643

-