10 TEMMUZ 2020 CUMA

Hüseyin Adalan

FETÖ’NÜN ÖRGÜT HİYERARŞİSİ ( 1 )

Hüseyin Adalan

1-) DİKEY HİYERARŞİ-YEDİ KATLI PİRAMİT

Kâinat imamı inancı ve yedi katlı piramidal yapılanma İsmailliye Mezhebinin ve köken olarak Zerdüştlük Dininden alınmıştır.

Zerdüştlük Dini ve ondan mülhem İsmaili Mezhebinde yedi kat gök gibi örgütlenmişlerdir.

İsmailiye, sofilerini yedi dereceye ayırmıştır.

Bu esasları aynen Fetullah Gülen de tatbik etmektedir.

Gök ve uzayla ilgilenen ve birçok okul veya şirket ismini buradan seçen örgüt, benzer bir yedi derece takıntısı ile hareket ederek, mensuplarını Fetullah Gülen yedi tabakaya ayırmıştır.

İsmailiye tarikatının piri yedinci derecede oturur ki bu mertebe Allah'tan doğrudan emir alan imamlık makamıdır.

İmam helali haram ve haramı helal yapabilir.

Ona mubah olmayan hiç bir şey yoktur.

Bu esaslar aynen Fetullah Gülen'in örgütünde de geçerlidir.

FETÖ içinde hiyerarşide itaat ve teslimiyet katı bir kuraldır.

Teslimiyet, hem örgüte, hem liderin emrine, ona atfen verilen göreve adanmışlıktır.

İktidarsızlık emir dışında inisiyatif alamamaktır.

İktidara boyun eğme hayatın, davranışın anlamının dıştan verilmesini bilgiyle donanmış olduklarına inanılan kişinin bu bilgiyi çevresinde alınan kararlara boyun eğmek zorunda olanlar iktidarsızdır.

FETÖ, sivil toplumu kendi haline bırakmayıp, kendine hizmet eden bağlı kuruluşlara dönüştürmektedir.

Kadrolaşma ile yargı, ordu, emniyet ve bakanlıklar onun denetimine girip kolluk gücüne dönüşmektedir.

Bu durumda devlete paralel şekilde dikey örgütlenen paralel yapılanma kayıtsız şartsız bir cemaat egemenliği oluşturmuştur.

Egemenliği, örgütlenmeyi fiilen yöneten Fetullah Gülen kullanmaktadır.

Örgütün insanlara egemenlik kurduğu bir alan sunup buna inandırması teşkilatlanmasını güçlendirmiştir.

Devletin egemenliği dışında, ondan ayrı ve paralel bir yapılanma ve dikey örgütlenmeyle paralel devlet yapılanması oluşmuştur.

Vesayet, hukuken egemen durumdaki siyasi iktidar üzerinde fiili nüfuz kullanmaktır.

Hegemonya ise başka biri üzerinde egemenlik kurmaktır.

Cemaat kendini devletin dışında ona hasım ve ondan üstün yeni bir egemen güç olarak örgütlemektedir.

Bu yapı, kaynağını ve meşruiyetini dine dayandıran, hukuk düzeni dışında ve üzerinde, hukuk düzeyle çatışan bir iktidardır, otoritedir güçtür.

Örgüt, yedi tabakadan oluşan katı bir hiyerarşik kast sistemine dayanır.

Kastlar arasında geçiş mümkündür ama dördüncü tabakadan sonrasını önder belirler.

Kastlar arasındaki geçiş aşağıdan yukarıya doğru mümkün genellikle yukardan aşağıya doğru geçişe kapalıdır.

Kast toplumlarında bağımlılık ve kademelenme önemli iken modern toplumlarda özgürlük ve eşitlik önemlidir.

Aşırı bir kast sistemi geliştiren Fetullah Gülen cemaatinde de bağımlılık ve kademelenme en aşırı düzeydedir.

Birinci Kat; Halk tabakası

Cemaate iman ve gönül bağı ile bağlı olanlar, fiili ve maddi destek sağlayanlardan oluşur.

Bunların birçoğu örgütün hiyerarşik yapısına dâhil olamayan örgüte bilinçli veya bilinçsiz hizmet ettirilen halk kesimidir.

Genellikle faaliyetlerden habersizdir. Bu katmandakileri örgüte bağlayan ana unsur İslami duyarlılık ve din duygularıdır.

İkinci Kat; Sadık tabaka

Okul, dershane, yurt, banka, gazete, vakıf ve resmi kurum görevlilerinden oluşan örgüte sadık gruptur.

Bunlar örgüt sohbetlerine katılan düzenli aidat ödeyen ve az çok örgüt ideolojisini bilen kişilerdir.

Bu tabakaya girebilmek için örgüt üyesi olmak gereklidir.

Üçüncü Kat; İdeolojik Örgütlenme Tabakası

Gayrı resmi faaliyetlerde görev alırlar.

Örgütün ideolojisini benimseyen ve ileri derecede bağlı ve çevresine de örgüt fikirlerini aşılayan tabakadır.

Kaymakam, vali, şehir sorumluları, general, müfettişler, irşat ekipleri yer alır.

 

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  726041

-