Deniz Feneri'nde paralel kumpas

Deniz Feneri'nde paralel kumpas
Haber Tarihi : 16 Kasım 2015 14:21:39
Son Güncelleme Tarihi : 00 00 0000 00:00:00

Paralel Devlet Yapılanması (PDY), Kimse Yok Mu Derneği’nin önünü açmak için Deniz Feneri ve İHH’yı bitirme planı yaptı. Örgüt bu amaçla, bir Alman istihbarat görevlisiyle de işbirliğine gitti.

ALMAN İSTİHBARATI DA KUMPASA DAHİL

2008 yı­lın­da Al­man­ya mer­kez­li ola­rak baş­la­yan ve Ma­yıs 2015'te da­va­nın Tür­ki­ye aya­ğın­da­ki sa­nık­la­rın be­ra­atıy­la so­nuç­la­nan De­niz Fe­ne­ri da­va­sı­nın Pa­ra­lel Dev­let Ya­pı­lan­ma­sı­'nın (PDY) kum­pa­sı ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. 90'lı yıl­lar iti­ba­riy­le Tür­ki­ye­'de ve dün­ya­da yüz bin­ler­ce in­sa­na yar­dım gö­tü­ren der­nek, da­va­nın baş­la­ma­sıy­la fi­nans kay­nak­la­rı­nın bü­yük kıs­mı­nı kay­bet­miş­ti.

PA­RA­LE­LİN NO­TU: D FNR OK. De­niz Fe­ne­ri da­va­sı, İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­'nın ha­zır­la­dı­ğı PDY id­di­ana­me­sin­de yer al­dı. Müş­te­ki­den alı­nan ve der­nek­ler ile ala­ka­lı ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı yan­sı­tan 17 say­fa­lık  ‘DR­NK' kod­lu fo­to­ko­pi­de yer alan bil­gi­le­re gö­re PDY, Fe­thul­lah Gü­le­n'­e ya­kın­lı­ğıy­la bi­li­nen Kim­se Yok Mu Der­ne­ği­'nin önü­nü aç­mak için De­niz Fe­ne­ri ve İH­H'­yı bi­tir­me pla­nı yap­tı. Sav­cı­lık, id­di­ana­me­de “No­tun ba­şın­da ge­çen ‘D fnr ok.' ta­bi­ri ile il­gi­li De­niz Fe­ne­ri ile il­gi­li ya­pı­lan ça­lış­ma­nın bi­ti­ril­di­ği ve olum­lu so­nuç al­dı­ğı an­la­şıl­mak­ta­dı­r” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. İS­TİH­BA­RAT­ÇI­DAN YAR­DIM PDY, De­niz Fe­ne­ri­'ni bi­tir­mek için Al­man İs­tih­ba­ra­tı BND ile iş­bir­li­ği­ne git­miş. İd­di­ana­me­de yer alan bil­gi­le­re gö­re der­ne­ğin ma­li ya­pı­sın­da­ki ak­sak­lık­lar­dan fay­da­la­nan PDY üye­le­ri, şif­re­le­me me­to­duy­la ya­zı­lan 5 nu­ma­ra­lı not­ta “Ger Zubr (Al­man İs­tih­ba­ra­tı Gö­rev­li­si) bey ile pay­la­şım sağ­lan­dı. Ça­lış­ma ge­re­ği Mü­ni­h'­te gö­rü­şül­dü. Os­man Bey (Em­ni­yet İs­tih­ba­rat Gö­rev­li­si) de­kont­lar­la il­gi­li bi­rer kop­ya­sı­nı ver­miş. Ger Zubr ise bağ­lan­tı ile il­gi­li erl (Erol De­mir­han) ya­da mhrm (Mu­har­rem Dur­maz) ile ta­nı­şa­cak tak­dir si­ze ai­t” bil­gi­le­ri yer alı­yor. (Bugün)