11 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ

Yesevîzâde Alparslan Yasa

MUSTAFA KEMÂL’İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 605

Yesevîzâde Alparslan Yasa

1_32

 

(Milliyet, 2.11.1966, s. 1)

1 Kasım 1966'da Üniversitelerin yeni öğretim yılına başlaması münâsebetiyle yapılan merâsimlerdeki nutuklarında, aynı Sabataî ve Farmason Cemâatlerine mensûb iki Rektör, Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli ve Prof. Dr. Cumhur Ferman, Üniversitenin başlıca vazîfesinin, kuruluşunda olduğu gibi her zaman, Kemalist nesiller yetiştirmek ve “İrticâ” ile mücâdele etmek olduğunu vurgulamıştı… Ankara'daki merâsimde, zirvedeki Devlet erkânı ve akademisyenlerin huzûrunda uzun bir nutuk îrâd eden Ankara Üniversitesi Talebe Birliği Reîsi Naci Özdemir de, Bursa Nutku'nun rûhuna tercümân olmuş ve sözlerini, o Nutk'u okuyarak nihâyetlendirmişti…

***  

Bursa Nutku'nun sâhiblenildiği siyâsî hâdiseler:

7) 19 Kasım 1966: AP Büyük Kongresi'nde, ikiyüzlü Demirel'in samîmiyetsiz çıkışı: “Bursa Nutku'nun Ata'ya nisbeti, meşkûktur!”

Bilgi Locası müntesibi ve hâliyle fanatik Kemalist Süleyman Demirel'in ne kadar ikiyüzlü bir siyâsetçi olduğunu Süleyman Demirel veyâ Yalan Üzerine Kurulu Bir Politik Hayât isimli kitabımızda (Ankara: Hakîkati Arayış Neşriyâtı, 1990, 315 s.) tafsîl etmiştik. Dâimâ zamân ve zemîne göre kalıp değiştiren Demirel, 27 Kasım 1966'da toplanan AP Büyük Kongresi'nde, belki Başvekîl olmasının da getirdiği bir endîşeyle, âşikâr hakîkati inkâr ederek Bursa Nutku'nu “meşkûk” îlân etmişti. Yine de, nutkunda, takdîre şâyân bir husûs mevcûddu: “…Hukuk devleti ile böyle bir beyanın bağdaşıp bağdaşmayacağını dahi Türk hukukçularının tartışması ve bir karara varması lâzımdır”… Filhakîka, neredeyse bütün fanatik Kemalistler Bursa Nutku'na dört elle sarılıyor, lâkin Nutk'un hakîkî mânâda hukuk devleti telâkkîsiyle, İnsan Haklarına müstenid Cumhûrî Rejimle têlîfi mes'elesini hiç müzâkere etmiyorlar… Kendileri de farkında olsalar gerek ki zâten Kemalist Totaliter Rejim bu mefhûmların zıddıdır; binâenaleyh bu mes'eleyi ortaya atmak, Kemalizmin aleyhinde olur…

Milliyet'in AP Büyük Kongresi ve Süleyman Demirel hakkındaki haberinin Bursa Nutku'yle alâkalı kısmını aşağıya aynen dercediyoruz:

“Süleyman Demirel, daha sonra, ‘Atatürk istismarı' meselesine temas ederek, herkesin ‘Atatürk'ü hususî maksatları için' kullanmak istediğini belirtmiş, ‘şüpheli bir demeç' olarak nitelendirdiği Atatürk'ün Bursa Nutkuyla ilgli olarak özetle şunları söylemiştir:
‘Atatürk'e nisbeti son derece meşkûk olan bir nutuk, iki yüzlü bir bıçağa benziyor. Bunu ortaya atanlar, yayanlar, karşı karşıya gelmiş olan iki mücadele çetesine aynı derecede yararlı olabileceğini iyi düşünmelidir. Şayet herhangi bir kimse varlığını isbat edebilirse, hangi şartlar altında söylendiğini ve tam konuşmanın da ne olduğunu beraberce isbat etmesi gerekir.

‘Bizim bu sözlerimizle yaptığımız uyarmanın herkes tarafından dikkatle değerlendirilmesi lâzımdır. Şahsen bize gelince, biz AP olarak, iktidar olarak her hareket karşısında Anayasanın koyduğu hukukî esaslara uyulması ve hukukî devlet anlayışının sonuna kadar korunması taraftarıyız. Bu noktada ısrarla duracağız. Böyle bir isbat karşısında dahi, hukuk devleti ile böyle bir beyanın bağdaşıp bağdaşmayacağını dahi Türk hukukçularının tartışması ve bir karara varması lâzımdır.'

“ ‘Anarşiyi nizamla bağdaştırmanın butlan olduğunu' hatırlatan Demirel, ‘irtica ve din istismarı' konularına değinerek, ‘din istismarı ve irticaın, CHP'nin, bütün siyasî muhaliflerine yönelttiği bir silâh' olduğunu söylemiştir.” (Milliyet, 28.11.1966, ss. 1 ve 7)

11_1

(Milliyet, 20.11.1966, s. 1, manşet haber) 

Devrin, AP'li, fanatik Kemalist ve Farmason Başvekîli Süleyman Demirel'in, makyavelist siyâset telâkkîsine muvâfık samîmiyetsiz iddiâsı: “Bursa Nutku'nun Ata'ya nisbeti, meşkûktur!”… Kur'ânî Ahlâkı iyice hazmetmemiş, umûmî kültürleri de, siyâsî kültürleri de zayıf olan Müslümanlar, her devirde bu gibi dessâs siyâsetçilerin tuzağına düşmüş, istismâr edilmişlerdir…

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA - TERCÜMEİHÂL

1967'den beri “A. Yasa” ve “Yesevîzâde” imzâlı kitap ve makalelerin müellifi araştırmacı-yazar, Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden Emekli Yrd. Doç. Dr.

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  493140

-