14 TEMMUZ 2020 SALI

Yesevîzâde Alparslan Yasa

MUSTAFA KEMÂL’İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 609

Yesevîzâde Alparslan Yasa

Ecevit, Bursa Nutku'nun rûhuna muvâfık olarak, Komünist militanların önünü açmıştı

Geçmiş senelerde, bizim derinlemesine araştırdığımız ideolojilerden biri de Sosyal-Demokrasi idi. Hattâ ilk kitabımız, 1972'de, Fransa'da İktisâd tahsîli yaparken têlîf ettiğimiz Perde-Arkasında Kalan Yönleriyle Sosyal-Demokrasi'dir. (Nâşiri: O zaman Millî Gazete'nin Ankara Temsîlcisi olan Abdülkadir Özkan, Ankara: Dağarcık Yl., 1975, Kapak Kompozisyonu: Mustafa Yazgan, 12,5x18,5 cm, 156 s.) Bu sâhada ikinci mühim çalışmamız, İskandinav memleketlerinin Sosyal-Demokrat nizâmı hakkındadır: “Sosyal-Demokrat İskandinav Memleketleri ve Mûtemed Ecevit”, Vesika, 15 Mart 1976, sy. 8, ss. 16-24… Bu mecmûanın Neşriyât Müdürü olan Yılmaz Yalçıner, makālemizi, “Sozi Eco ve Soziler Cenneti” şeklinde değişik bir başlıkla kapak mevzûu yapmıştı… 

Bilâhare, (Bilderberg Group gibi –İstanbul: Kayıhan Yl., Haziran 1979, 13,5x19,5 cm, 431 s.-) bâzı kitap çalışmalarımızda da Sosyal-Demokrasi üzerinde durduğumuz gibi, aynı mevzûda ayrıca oldukça hacimli bir araştırma kitabı têlîf ettik. Millî Gazete'de tefrika edilen bu çalışmamızın maâlesef kitap hâlinde neşri mümkün olmadı: “Yahûdi Âlet-Fikriyâtı Sosyal-Demokrasi”, Millî Gazete, 18.4.1986 - 10.7.1986, s. 4…

Bu çalışmalarda, Ecevit'i ve fırkasını da bahis mevzûu etmiştik…

Uzun senelere yayılan bütün bu çalışmalarımıza istinâden ifâde edebiliriz ki Sosyal-Demokrasi, esâsı Marksizm üzerine müesses, laik, yânî dünyevî, yâni materyalist bir ideolojidir. Marksizmi gözden geçirerek ondan bâzı mes'elelerde uzaklaşmış, lâkin ondan tamâmen kopmamıştır. († Revizyonist Marksizm…) En azından 20. asırdaki tatbîkātıyle, hemen her zaman Komünist hareketiyle ittifâk hâlinde olmuş ve Komünizm, onun hazırladığı zemînde ve onunla ittifâk hâlinde ihtilâlini tahakkuk ettirmiştir. Temsîl ettiği dünyâ görüşü temelden İslâmla tezâd hâlinde olduğu gibi, bu hâl, onun ahlâk telâkkîsinin birçok vechesi için de cârîdir. Bu cereyânın nazarında, Müslümanlık, “İrticâ” demektir; bu kanâatle, militanları, onun en şedîd muhâsımları arasında yer alırlar. Bu meyânda, Beynelmilel Siyonizm ile hep sıkı irtibât ve iş birliği içinde olmuştur. Fikriyâtçılarının (“idéologues”), liderlerinin, militanlarının mühim bir kısmı Yahûdi milletinin sînesinden çıkmıştır. Sosyal-Demokrat Fırkaları, Siyonist hareketine, jenosidci İsrâil Devleti'nin têsîsine ve onun pervâsızca emperyalist siyâsetler tâkîb etmesine hep destek olmuşlardır. Ayrıca, Farmasonlukla, bilhassa Fransa Meşrik-ı Âzamı'nın (Grand Orient de France) temsîl ettiği Farmasonlukla iç içedirler…

Bu tesbîtlerimiz, başta Ecevit'lerin Sosyal-Demokrat hareketi olmak üzere, Türkiye'deki sâir Sosyal-Demokrat cereyânlar için de tekrâr edilebilir… O tesbîtlere Türkiye için ilâve edilecek bir fazlalık, Komünist hareketi gibi bu hareketin de Kemalizme istinâd ederek, onun hazırladığı müsâid zemîn üzerinde serpilip gelişmesidir…

Sosyal-Demokrat hareketinin Türkiye'deki başlıca temsîlcileri arasında yer alan Ecevit'lerin muntazaman Komünist hizibleriyle işbirliği yapmaları, onların hemen hepsini şemsiyeleri altında toplamaları, evvel emirde, Sosyal-Demokrat dünyâ görüşünün bir îcâbıdır… İkiyüzlü, makyavelist birer siyâsetçi olarak, zaman zaman bu vâkıayı inkâr etmiş olsalar da, biz onlarca sene zarfında bunu bizzât müşâhede ettik ve bu mevzûa dâir münteşir çalışmalarımızda bu müşâhedemizi delîlleriyle ortaya koyduk… Burada, bunları tekrâr etmiyeceğiz. Yalnız, iki husûs üzerinde duracağız: 1) Makyavelist siyâsetçi Bülent Ecevit'in, evvelâ, Marksizme istinâd ettiği için kendi hareketlerinin Sosyal-Demokrat olmadığını iddiâ etmesi, müteâkiben, ağız değiştirerek, Sosyal-Demokrasiye sâhib çıkması ve bu meyânda, Komünist hareketinden başlıca farklarının, onların ihtilâlle, çete harbiyle, dâhilî harble, tedhîşle ulaşmak istedikleri hedefe, kendilerinin, Türkiye'deki vasat müsâid olduğu için, silâhlı mücâdeleye mürâcaât etmeden ulaşmak istediklerini bizzât beyân etmesi… 2) 1974 Siyâsî Affıyle Komünist ihtilâlcilerin önünü açması ve bu sûretle Memleketi bir kanlı çatışma vasatına, telâfî edilmez zarârlara sebeb olan bir kargaşaya sürüklemesi… Bu ikinci husûsda vereceğimiz mâlûmât, büyük târihî ifşâât mâhiyetini hâiz olacaktır…

 

1_3

 

Sosyal-Demokrasi hakkında 1972'de Fransa'da İktisâd talebesi iken têlîf ettiğimiz Perde-Arkasında Kalan Yönleriyle Sosyal-Demokrasi kitabında, bu ideolojinin Beynelmilel Siyonizm ve Marksizmle alâkasını ortaya koymuş, onun bir faslını da “Ecevit'çilik”e tahsîs etmiştik…

*** 

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA - TERCÜMEİHÂL

1967'den beri “A. Yasa” ve “Yesevîzâde” imzâlı kitap ve makalelerin müellifi araştırmacı-yazar, Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden Emekli Yrd. Doç. Dr.

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  354895

-