5 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA

Yesevîzâde Alparslan Yasa

MUSTAFA KEMÂL’İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 651

Yesevîzâde Alparslan Yasa

 iT8iAY

(Milliyet, 11.1.1955, s. 1) 

Kıbrıs Müftüsü rahmetli Mehmed Dânâ Efendi, Kıbrıslı Türklerin, Aralık 1954'te, BMT Murahhaslarına Kıbrıs Mes'elesiyle alâkalı hakîkatleri anlatmak maksadıyle Nevyork'a gönderdiği üç kişilik hey'et çerçevesinde faâliyette bulunmuş, dîğer iki Âzâsı 1 Ocak 1955 gece vakti Kıbrıs'a dönen mezkûr Hey'etten ayrılarak Londra'ya gitmiş, orada  iki hafta süren temâslarını (Milliyet, 3.1.1955, s. 7) müteâkib, (muhtemelen) 9 Ocak 1955 Pazar günü İstanbul'a gelmiş, burada yine muhtelif teşekküllerin idârecilerini ve İstanbul Vâlisi F. K. Gökay'ı ziyâret ederek onları Kıbrıs Mes'elesi hakkında aydınlatmıya çalışmıştır. Programına göre, İstanbul'da 5-6 gün bu minvâl üzere faâliyetlerine devâm ettikten sonra Ankara'ya geçip orada da “Hükûmet makāmlarıyle temâslarda bulunacak” (Milliyet, 11.1.1955, s. 7) ve 27 Kasım 1954'te Ankara'ya muvasalatıyle başlıyan 1,5-2 aylık bu uzun seyâhat, Yavruvatan'a avdetiyle nihâyet bulacaktı… Buradaki resimde, Nevyork ve Londra dönüşü İstanbul'daki temâsları cümlesinden olarak, (başta Muvazzah İlm-i Kelâm olmak üzere, bizim de eserlerinden müstefid olduğumuz) kıymetli İslâm âlimi ve o esnâda İstanbul Müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen merhûmla (resimde solda) sohbet ederken görülüyor… (Allâh, Rızâsı uğrunda, hâlis niyetle Milletimize hizmet eden herkesten râzı olsun ve bizi de onlara lâyık kılsın!)

***  

 

 

Mehmed Dânâ Efendi'nin, 27 Kasım 1954'te Ankara'ya muvasalatını tâkîben matbûâta verdiği beyânâtındaki [“Ebedî” ve “Millî Şef” Hükûmetlerinin aksine] “Türkiye Hükûmetinin Kıbrıs Türklerinin mukadderâtını [nihâyet] bir dâvâ olarak ele almış olduğu” tesbîti, hassaten dikkate şâyândır:

“Kıbrıs Müftüsü Ankara'da… Dânâ Efendi, buradan Amerika'ya gidecek…

“Ankara, 27 (Şark Ajansı) – Kıbrıs Müftüsü Dânâ Efendi bugün saat 13.55 de uçakla şehrimize gelmiş ve hava alanında Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı ve İdare Heyeti, Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı, Kıbrıs Türktür Komitesi âzaları ve birçok Kıbrıslı talebe tarafından karşılanmıştır.

“Kıbrıs Müftüsü, Ankaraya gelişi ve Kıbrıs dâvası hakkında Şark Haberler Ajansına şu beyanatta bulunmuştur:

‘- 100 bin Kıbrıs Türkünün Türkiyeye sevgi ve bağlılığını sunmak üzere Anavatana gelmiş bulunuyorum. Fırsattan istifade ederek Kıbrıs Türklerinin dinî ihtiyaçlarını temin etmek bakımından gerekli temaslarda bulunacağım.

‘Kıbrısın Yunanistana ilhakının Birleşmiş Milletlere Yunanlılar tarafından götürülmesi üzerine, New-York'ta bulunan ‘İlhak aleyhtarı Türk Komitesi' nden Amerikaya giderek Kıbrıs Türklerinin bu husustaki düşüncelerini orada açıklamak için dâvet edildim.

“Anavatanda Kıbrısla ilgili çevrelerle temas ve istişarelerde bulunduktan sonra, bu mesele hakkında en isabetli kararın alınacağına inanıyorum.

“Türkiye Hükûmetinin Kıbrıs Türklerinin mukadderatını bir dâva olarak ele alması, 100 bin Türkü minnettar bırakmıştır.” (Milliyet, 28.11.1954, ss. 1 ve 3)

“Makaryos, Kıbrıs Türklerine ölüm getirecek Yunan idâresi peşînde koşuyor”

Kıbrıs Müftüsü Mehmed Dânâ Efendi'nin, Ankara'ya muvasalatının ikinci gününde (28 Kasım 1954), bu def'a Ajans Türk'e verdiği mülâkattan, kendisinin bütün Birleşmiş Milletler Teşkîlâtı Âzâlarına birer mektup gönderdiğini, Kıbrıs Mes'elesi hakkında onları bilgilendirerek Enosis'e cephe almıya iknâa çalıştığını öğreniyoruz. Mülâkat esnâsında Makaryos hakkındaki kanâatinin sorulması üzerine, onu, Dîni siyâsete âlet eden, Türklere ölüm getirecek bir siyâset peşînde koşan dessâs bir papaz olarak târif ediyor:

“…(BMT Âzâlarına gönderdiğim mektup,) ilhâk [Enosis] dâvasının mesnetsiz olduğunu etraflı bir şekilde izah etmektedir. Rumlar, bilindiği gibi, ilhâk dâvasını, çoğunlukta olmalarına istinad ettiriyorlar. Kıbrıs Rumlarının ilhâk talepleri, bizim emniyet sahamıza giren [emniyetimizi tehdîd eden] bir dâvadır. Yaşamak hakkımızı ihlâl edici olduğu için, onların bu yoldaki gürültülü hareketlerini reddedeceğiz. […]

“…(Makarios'un) dini politikaya karıştıran ve istismara kalkışan gürültücü bir adam olduğu muhakkak. […] Politika sahasına atılan bu papas, cemaatini yanlış bir yola sevkediyor. […] Makarios, aktif şekilde, memlekette yeni idarî durum meydana getirmeye çalışıyor ve Kıbrıs Türklerine ölüm, Kıbrıs halkına fakirlik getirecek bir idarenin peşinde koşuyor. Bizim yaptığımız, pasif bir muhalefettir. Onun ihdas etmeye çalıştığı ve Kıbrıs'taki tarihî varlığımızı söndürmek istidadında olan Yunan idaresinin adaya girmesi yolundaki gayretleridir ki, bu hususta ne kadar didinirse didinsin, muhakkak ki, hüsrana uğrayacaktır. […]

 

 I1irAG

Türkler, Rum Lefkoşe'sinin göbeğine “Jenosidci Papaz”ın heykelini diken ve son iki asırlık târihleri, Türklere karşı bin bir zulüm, gasb, ırza tecâvüz, vahşet, tedhîş, jenosidle lekeli Rumlarla mı bir arada yaşıyacaklar?

 

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA - TERCÜMEİHÂL

1967'den beri “A. Yasa” ve “Yesevîzâde” imzâlı kitap ve makalelerin müellifi araştırmacı-yazar, Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden Emekli Yrd. Doç. Dr.

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  327171

-