28 EYLÜL 2020 PAZARTESİ

Yesevîzâde Alparslan Yasa

MUSTAFA KEMÂL’İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 664

Yesevîzâde Alparslan Yasa

Rum Komünistlerin aklınca, Türkler de Enosis'e tarafdâr olmalıymışlar

Komünist AKEL'in nâşiriefkârı Neos Demokratis, Türklerin 11 Aralık 1949  İlhâk, Muhtâriyet ve Plebisiti Protesto Mitingi'nden sonra, bu sefer, Komünistlerin her memlekette kullandıkları yalanlara benzer yalan ve yaldızlı lâflarla, Türk Cemâatini de Enosis'i desteklemiye dâvet ediyor:

“Komünist Partisinin organı olan Neos Demokratis, ‘Türkler' başlıklı bir yazı ile, geçen Pazar günkü mitinge temas etmekte ve bunda İngiliz ‘emperyalist'lerinin parmağı olduğunu !! iddia etmektedir. Gazete, komünist Yunan ajansının ‘bu mitingin Orta Şark askerî kuvvetleri komutanı General Sir Grocker'in Kıbrısta bulunduğu sıralarda yapıldığının tesaadüfî olmadığı' hakkındaki mütalâasının doğru olduğunu yazmakta ve Kıbrıs Türk liderlerinin, Türk halkının isteklerine aykırı olarak, İngiliz ‘emperyalist'lerine hizmet ettiğini saçmalamaktadır.

“Kıbrıs Türklerini, şimdiki idarecileri dinlemekten vazgeçmeğe ve Yunanistan'a ilhak için Rumlarla işbirliğine davet eden gazete, Yunan idaresinde, Türklerin milliyet farkı gözetmeksizin, refah ve saadet içinde yaşıyacaklarını yazmakta ve misal olarak ‘emperyalizm'e hizmet edenlere karşı Rum komünistlerinin yaptıklarını göstermektedir.” (Hür Söz, 15.12.1949, s. 4)

Rum Kilisesinin 15 Ocak 1950 Enosis Plebisitine karşı Kıbrıslı Türklerin tavrı

Evvelce de birkaç def'a işâret ettiğimiz vechiyle, Rum Kilisesinin “plebisit” tertîbi veyâ “muhtâriyet”, “self-determination”, “istiklâl” gibi taleblerinin zımnî mânâsı, “Ada'nın tek halkı ve onun istikbâli hakkında tek söz sâhibi biziz” idi… Bu sûretle bilvâsıta Ada'daki Türk mevcûdiyeti ve gerek Anadolu Milletinin, gerekse Kıbrıs Türk Cemâatinin Ada üzerinde târihe, milletler arası hukūka ve ahlâka müstenid hakları inkâr ediliyordu. Sâdece şu tavır dahi, zımnen bir “Türk jenosidi” demekdi… Bittabi, onlar, bu kadarla da iktifâ etmiye niyetli değildiler; “zımnî Türk jenosidi”ni “fiilî Türk jenosidi”ne döndürmek azmindeydiler; nitekim her fırsatta, katliâmlar, iktisâdî ve mânevî baskılarla Ada'dan Türk mevcûdiyetini silmiye çalıştılar, çalışmıya devâm ediyorlar…

Rum Cemâatinin, kısmen İngiliz Sömürge Hükûmetinin ve -en beteri- Kemalist Hükûmetlerin Kıbrıs Türklerini yok sayma siyâsetlerine mukābil, onların da hedefi, mevcûdiyetlerini herkese kabûl ettirmek, târihî haklarından aslâ vazgeçmiyeceklerini, Ada'da hür ve müreffeh yaşamak için sonuna kadar mücâdele edeceklerini isbât etmekti…

Binâenaleyh “plebisit” ve “self-determination”a îtirâzları, bunların, jenosidci bir siyâsetin ifâdesi olarak tatbîkāta konulması sebebiyleydi… Şâyed Ada'da birbirinden cezrî sûrette farklı iki halkın yaşadığı kabûl edilir ve her birine ayrı ayrı söz hakkı tanınırsa, “self-determination”a bir îtirâzları olmazdı; ki bu da, açıkça, Ada'nın taksîminin gerçekleşmesi mânâsına gelirdi…

Kıbrıslı Türklerin 11 Aralık 1949'da, Ayasofya / Selîmiye Meydanı'nda ikinci bir büyük “İlhâk, Muhtâriyet ve Plebisiti Protesto Mitingi” tertîb etmeleri, Kıbrıs'ta sâdece Rum veyâ İngilizlerin yaşamadığını, Kıbrıs'ın istikbâli hakkında sâdece İngilizlerin ve Rumların söz sâhibi olamıyacağını, yok farzedilmek sûretiyle bir jenosid siyâsetinin kurbanları olmayı kat'iyen kabûl etmiyeceklerini bütün dünyâya haykırmak demekdi…  

Bir kerre daha Rum ve İngiliz “Türk Jenosidi” siyâsetine isyân

Hâsılı, aynen 28 Kasım 1948 Ayasofya Nümâyişi gibi, 11 Aralık 1949 “İlhâk, Muhtâriyet ve Plebisiti Protesto Mitingi” de, İngiliz İdâresi ve Rum Cemâati tarafından bâzan sinsi sinsi, bâzan alenen tâkîb edilen “Türk Jenosidi” siyâsetinin kurbanları olmayı reddetme irâde ve azminin bir ifâdesiydi, Miting'in derin mânâsı buydu ve hiç şüphesiz, Kıbrıslı Türkler, herkesten evvel Anadolulu kardeşlerine seslerini duyurup onların kendilerine sâhib çıkmalarını ümîd ediyorlardı… Lefkoşe'de münteşir Hür Söz gazetesinin Sâhib ve Başmuharriri Fevzi Ali Rıza'nın “Bugün Niçin toplanıyoruz?” başlıklı makālesi, “jenosid” kelimesini telâffuz etmeden bu hakîkati dile getiriyordu:

 

1_21

 

(Hür Söz, 13.12.1949, s. 1)

Kıbrıslı Türklerin, 11 Aralık 1949 Pazar günü, sâat 11.00'de Lefkoşe'de yaptıkları 2. Ayasofya Nümâyişinin derin mânâsı, İngiliz İdâresi ve Rum Kilisesi / Cemâati  tarafından tâkîb edilen “Türk Jenosidi” siyâsetine isyân idi…

 

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA - TERCÜMEİHÂL

1967'den beri “A. Yasa” ve “Yesevîzâde” imzâlı kitap ve makalelerin müellifi araştırmacı-yazar, Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden Emekli Yrd. Doç. Dr.

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  161362

-