28 EYLÜL 2020 PAZARTESİ

Yesevîzâde Alparslan Yasa

MUSTAFA KEMÂL’İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 667

Yesevîzâde Alparslan Yasa

“Kıbrıs Dâvâsı, bütün Türklüğün dâvâsıdır”

11 Aralık 1949 2. Ayasofya Nümâyişinden haberdâr olan Türk Gençlik Teşkîlâtı, hemen, Kıbrıslı Türklere, Dâvâlarına destekliyen, bunun “bütün Türklüğün Dâvâsı olduğunu” vurgulıyan, “Türk Gençliğinin sonsuz sevgi ve selâmları” ve “Tanrı Türkü korusun!” temennîsiyle nihâyet bulan bir mektûb gönderdi:

“Kıbrısın Yunanlılara ilhakı hakkında Yunan Ortodoks kilisesinin yaptığı plebisit teklifine karşı asîl infialinizi büyük bir heyecan ve memnuniyetle karşıladık.

“Kalblerimiz sizinle beraberdir. Her türlü mücadelenizde bizi saflarınızda bulacaksınız.

“Eğer Kıbrısın bir memlekete ilhakı zarurî ise, o, Türkiyeden başka bir yer olamaz ve olamıyacaktır.

“Bu dâva yalnız sizin değil, bütün Türklüğün dâvasıdır. İlh…” (Yeni Sabah, 13.12.1949, ss. 1 ve 5)

Bu mektup, M. Necati Özkan'ın Lefkoşe'de münteşir İstiklâl gazetesinin birinci sayfasında da, tam metin hâlinde neşredildi ve Kıbrıslı Türklere mânevî kuvvet kaynağı oldu. Gazetenin İstanbul'daki husûsî muhâbiri Ali Önge, bu mektupla berâber, “İstanbulda, Kıbrıs Türklerinin yaptıkları mitingi destekliyecek büyük bir miting yapılması için üniversite gençleri arasında geniş bir hareket başladığını” müjdeliyordu… (İstiklâl, 15.12.1949, s. 1)

Üniversite talebe teşekküllerinin Kıbrıs Dâvâsına destek için ortak karârları

Dr. Fâzıl Küçük'ün “11 Aralık 1949 Ayasofya Karârları”nı gönderdiği teşekküllerden birinin de, İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği olduğundan bahsetmiştik.

Birlik, mezkûr Karârları, Teknik Üniversite Talebe Birliği, Türkiye Millî Talebe Federasyonu gibi dîğer Üniversite talebe teşekkülleriyle de müzâkere etti ve hep berâber, “Ayasofya Karârları”nı desteklediklerini îlân ettiler:

“Türkiye Üniversite Gençliği, Kıbrıs Millî Türk Birliğinin almış olduğu kararı ittifakla kabul eder. Bu vesile ile, asil tezahüratlarının yerinde olduğunu ve bu hususta kendilerine terettüp eden vazifeyi ifaya daima ve her an hazır bulunduklarını söylemekle iftihar eder.” (Yeni Sabah, 14.12.1949, s. 5)

Aynı gün (13 Aralık 1949), Türk Gençlik Teşkîlâtı ile Türk Kültür Ocağı, bir beyânnâme neşrederek, gençleri, Kıbrıs Dâvâsı hakkında Eminönü Halkevi'nde yapacakları toplantıya dâvet ediyorlardı:

“Türk genci! Kıbrıslı kardeşlerinin hakkı gasp edilmek isteniyor. Bu hakkın sesini cihana duyurmak için 14 Aralık 1949 Çarşamba günü saat 15 te Eminönü Halkevinde bulun. Türk milletinin vicdanı böyle emrediyor. Tanrı Türkü korusun. Türk Gençlik Teşkilâtı [ve] Türk Kültür Ocağı.” (Yeni Sabah, 14.12.1949, s. 5)

Gençliğin, Emînönü Halkevi'ndeki Enosis teşebbüsünü protesto toplantısı

Türk Gençlik Teşkîlâtı ile Türk Kültür Ocağı'nın tertîb ettiği Rumların Enosis teşebbüsünü protesto toplantısı, filvâkî, 14 Aralık 1949 günü, Emînönü Halkevi'nde icrâ edildi. 15 Aralık 1949 târihli Yeni Sabah gazetesi, bu toplantıya, 1. ve 5. sayfalarında, genişçe yer verdi:

“Kıbrıs için yapılan protesto toplantısı… Kıbrıslı Rumların Yunanistanla birleşme isteği protesto edildi…

“Kıbrısta yaşıyan Rumların, sayıca çoğunluklarına dayanarak ve adada yaşıyan 82 bin Türk kale [Türkü kaale] almadan Yunanistanla [Yunanistan'a] ilhak yaygaralarına devam etmeleri, Türk efkârıumûmiyesince çok yakından takip edilmektedir. Adanın Yunanistana verilmesi için, her şeyden önce bütün halkının tek ırktan yâni Yunan ırkından olması şart iken, yerli Rumların, bu hakikati bilmemezliğe gelerek son günlerde bir plebisit tertibine teşebbüs etmeleri, oradaki komünist teşkilâtının ve kilisenin tahriklerinin son haddini bulmak üzere olduğunu göstermektedir. Plebisit tertibine teşebbüs haberi, Türk gençliğinin asabiyet ve nefretini mucip olmuş, gençlik, hissiyatını izhar için, dün, Eminönü Halkevi salonlarında bir toplantı tertip etmiştir.”

 

1_23

 

15 Aralık 1949 târihli Yeni Sabah gazetesinin birinci sayfasında, Türk Gençlik Teşkîlâtı ile Türk Kültür Ocağı'nın Emînönü Halkevi'nde tertîb ettikleri Kıbrıslı Rumların Enosis teşebbüsünü protesto toplantısı… Kemalist Hükûmetlerin, Anadolu Adalarına sırtlarını dönen ve Kıbrıs Türklüğünü yok farzeden pasif, âciz, teslîmiyetçi siyâsetleri, bir taraftan 1948'den îtibâren Kıbrıslı Türklerin seslerini yükseltmeleri, dîğer taraftan Anadolu Gençliğinin Kıbrıs Dâvâsına sâhib çıkması ve onu efkârıumûmiyeye mâl etmesiyle,  nihâyet, 1950'li senelerde, Menderes Hükûmetleri zamânında terkedilerek Kıbrıs için faâl, mücâdeleci bir siyâset tâkîb edilmiye başlandı… Kıbrıs Dâvâsını Millete mâl eden milliyetçi gençliği, şükrânla, hayırduâyle yâdediyoruz…

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA - TERCÜMEİHÂL

1967'den beri “A. Yasa” ve “Yesevîzâde” imzâlı kitap ve makalelerin müellifi araştırmacı-yazar, Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden Emekli Yrd. Doç. Dr.

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  593267

-