BEYÂN-I ÎTİZÂR 

Yazarımız Yesevîzâde Alparslan Yasa'nın araştırması henüz tamâmlanmamıştır. Kendi planına göre, Kıbrıs Dâvâsının Hakîkî Kahramanları bahsini tamâmladıktan sonra, bir silsile hâlinde üzerinde duracağı dîğer bahisler şunlardır: 1974 Komünist Affı ve Netîceleri, Ecevit'ler bahsi (eksik kalan kısım), Bursa Nutku ve Uydurma Ezânın Âkıbeti (eksik kalan kısımlar), Kemalist Dîn İnkılâbının Sonraki Propagandacıları, Cumhuriyet ve Tan Gazeteleri Arasındaki Kavganın Gün Işığına Çıkardığı Hakîkatler (eksik kalan kısım),  Mustafa Kemâl'in Mme. Corinne'e Mektupları'nın Peyami Safa ve Erdal İnönü Tarafından Yapılan Muharref ve Tarafımızdan Yapılan Sahîh Tercümeleri, Çanakkale Harbine Dâir Yalanlar ve Hakîkî Kahramanlar,  Mustafa Kemâl İçin Düzülen Uydurma Şecere, Selânik'in Cemâat Haritası, Mustafa Kemâl'in Hakîkî Şeceresi, Mustafa Kemâl İçin Cenâze Âyini…

Yazarımız, iki seneye yakın bir zamandır araştırmasını ikmâl etmek için bilâfâsıla çalışmakta, bu yüzden artık bir hayli yorgun düşmüş bulunmaktadır. Binâenaleyh hiç arzû etmediği hâlde neşriyâtına bir müddet ara vermek mecbûriyetinde kalmıştır. Şu ânda tahmîn edemediği bir zaman zarfında, araştırmasını tamâmlamak nasîb olur, Allâh imkân verirse, neşriyâtına kaldığı yerden devâm edecektir.

Yazarımız, yukarıda tasrîh edilen esbâbımûcibeye istinâden, kendisinin, okurları tarafından mâzûr görülmesini ricâ ediyor.

Kendisiyle İnşâallâh tekrâr buluşmak ümîdiyle…