01 Şubat 2022

​Yeni kurulacak Global dünyanın üç önemli projesi Köprü, Havaalanı ve Marmaray

Son yıllarda Türkiye’de yapılmış üç önemli proje, bu üç projenin jeopolitik, jeostratejik konumu ve önemi, lisans hatta ön lisans düzeyinde akademik bir bakış açısı ile kolayca anlaşıla bilinirken, özellikle muhalefetin sürekli tartışma konusu haline getirerek global ölçekli bu üç proje için kamuoyunda izan ve mizandan uzak bir bakış açısı yaratmaya çalışmasını anlamak mümkün değil.

Malum; dünyanın yeniden şekilleneceği bir süreç tüm sancıları ile beraber yaşanmaktadır. Ekonomi ve Enerjinin belirleyici olacağı yeni dünyanın en önemli ayağı olan yeni kuşak ipek yolu projesi ile bu süreç sonunda günümüz dünyasından çok daha farklı bir dünya coğrafyası ve uluslararası ilişkilerin şekilleneceği  muhakkaktır.

Yüzyıllar boyunca Doğu’nun zengin medeniyeti, İpek yolu ile Batı’ya taşınmıştır. İpek Yolu asırlar boyunca ekonomik gelişmelerin yanı sıra farklı medeniyetleri, kültürleri, dil ve dinlere sahip milletleri birbirine bağlamıştır. Kısaca bu yol sadece ticari ürünler değil; Tarih boyunca bilgelerin, orduların, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de yolu oldu.

Küreselleşme ile birlikte uluslararası ticaretin yaygınlaşması ve ulaşım imkânları sayesinde denize bağımlılığın azalması, tarihî İpek Yolu ile ilgili durumun artık yeniden gündeme taşınıp 2013 yılından itibaren belli bir program dahilinde büyük yatırımlarla tekrar hayata geçirilmeye başlanmasını sağladı.

Şu bir gerçek ki son 30 yılda dünyanın en büyük üreticisi konumuna doğru yükselen Çin, doğal olarak ciddi bir enerji ithalatçısı ve ürettiği mallar açısından da büyük bir emtia ihracatçısı haline geldi.

Yakın bir dönemde İpek Yolu’nu yeniden canlandırmak ve dünya ekonomisine yeni bir yön vermek amacıyla Çin başta olmak üzere Türkiye’nin de içinde bulunduğu ülkeler ‘Tek Kuşak Tek Yol’ projesi kapsamında bir araya geldi.

Kuşak kavramı; projedeki kara yolları, demir yolları, petrol ve doğal gaz boru hatları ve diğer altyapı yatırımlarını ifade etmek için kullanılıyor. Proje ile Çin’den başlayarak Orta Asya ve Moskova üzerinden Venedik’e kadar uzanan bir ulaştırma ağı kastedilmiştir. Projede tek bir rota yerine Asya-Avrupa yönünde birden fazla koridor planlanmıştır.

Projenin ilerleyeceği güzergah ekonomik kalkınma için muazzam bir potansiyele sahip olan ülkeleri içine almaktadır. Böylelikle diğer ülkelerle çok yönlü iş birliklerinin kurulması mümkün olacaktır.

Türkiye proje içerisinde belirlenmiş alanlardan Çin-Merkez ve Batı Asya koridoru üzerinde yer almaktadır.

Projenin başlangıcında sadece Çin’in 2 trilyon dolar kaynak ayırdığı düşünülürse projenin büyüklüğü ve kapsayıcılığı daha iyi anlaşılıyor.

Doğu’dan Batı’ya uzanan projeye yönelik başlatılan çalışmalar, hem güzergâh üzerindeki ülkelere sermaye akışı sağlamayı hem de bu ülkelerde istihdamı artırmayı hedeflemektedir.

Oldukça geniş ölçekli olan Modern İpek Yolu projesi, ülkelere altyapılarını geliştirme ve bununla birlikte daha büyük bir ekonomiye sahip olma imkânı vadetmektedir. Uzun vadeli düşünüldüğünde bu ülkeler sadece bir geçiş noktası değil küresel bir ticaret yolu zincirinin de bir parçası olacaktır.

Geçmişte Tarihî İpek Yolu, kıtalar arası transferi sadece kara yolu ile sağlıyordu. Ancak bu yeni proje ile ticaretin kara, demiryolu, deniz ve hava yolundan gerçekleşmesi planlanmaktadır. Zira; Bir Kuşak Bir Yol projesi çerçevesinde Türkiye’de dahil olmak üzere pek çok ülke; ulaşım, kargo, altyapı, enerji, iletişim, gümrük, yazılım, ekonomi ve ticaret, endüstriyel üretim, e-ticaret ve denizcilik alanlarında birçok proje ve planlara imza attı ve atmaya devam etmektedir.

Zira, Modern İpek Yolu projesi, jeopolitik etkilerinin yanında büyük bir ekonomik potansiyeli barındıran bölgeleri kapsamaktadır. Orta Asya’nın ve Ortadoğu’nun sahip olduğu enerji kaynakları bu proje ile daha çeşitli ve daha paylaşılır hale gelecektir.

İpek Yolu’nun Türkiye açısından en önemli koridoru; Türki Cumhuriyetleri dediğimiz Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ile Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu projesinin oluşturduğunu kısım olarak göze çarpmaktadır.

Kazakistan ve Asya’daki  istikrarsızlık ve sancıları ABD ve küresel mekanizmanın bölgenin geleceğini sabote etmeye yönelik girişimler olarak okursak, yanlış okumuş olmayız sanırım. 

Bu yol Pekin’den Londra’ya kadar uzanan modern İpek Yolu projesinin en önemli ve ana damarlarından birisidir. Bu yol tamamlandığında dünya dengelerini etkileyecektir. Zira; bu hat üç kıtayı birbirine bağlayan modern ticaret, ulaşım ve lojistik yolu olacaktır.

Proje, geçtiği tüm ülkeleri küresel ticarete bağlayacak ve ekonomik gelişmelerini arttırmakla kalmayıp Doğu ve Batı ülkeleri arasındaki ticaretin ulaşım maliyetlerini azaltacağı gibi süreleri de kısaltacaktır.

Türkiye’nin ise hem dini ve köken açısından bağları hem de jeopolitik stratejik noktası nedeni ile projeden en çok pay alan ülkelerden birisi olacağı inkar edilemez bir durumdur.

Proje hayata geçtiğinde üçüncü köprü, üçüncü hava alanı ve Marmaray’ın Türkiye’ye katacakları; Asya, Avrupa ve Orta Asya coğrafyasının kesişimin de bulunan Türkiye’yi kilit ülke durumuna getirecektir.

Vesselam.

 

tarikziya21@gmail.com